พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ผศ.ดร.
  • เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  • พุทธศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี), พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชา ปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here