ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาประสงค์ ณฏฐปญโญ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาประสงค์ ณฏฐปญโญ

วันนี้วันพระ
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

ภาพถ่ายโดย หมอนไม้
ภาพถ่ายโดย หมอนไม้


ก้มกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ สุวรรณบรรพต ภูเขาทอง
น้อมจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก


คำกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทุกชาติไป


ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยระลึกนึกถึงพระคุณอันหาประมาณมิได้ ทรงกระทำบารมีนับชาติมิถ้วน เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมนำเวไนสัตว์ออกจากสังสารวัฏ เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ บริสุทธิคุณ และปัญญาธิคุณ พร้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์

ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้พึงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆ ขอเกิดในสุคติภูมิภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป มีโอกาสฟังธรรม ประพฤติธรรมอันถูกต้อง

กรรมใดที่ล่วงเกินต่อพระ พุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เทวดาพรหมที่ปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์ และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้น จงมีแต่ความสุขๆ ทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

พระปัจฉิมโอวาท ก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ทรงให้โอวาทครั้งสุดท้ายด้วยพระมหากรุณาธิคุณว่า “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมปฺเทถ” แปลว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ขอพุทธบริษัททั้งหลายพึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท หมั่นพิจารณาตนของตนเองโดยสม่ำเสมอ ประพฤติธรรมอันสมควรแก่ธรรม ตามหลักพระธรรมคำสอน คือ โอวาทปาติโมกข์ ได้แก่


๑. การละความชั่ว คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ได้แก่ ฆ่าสัตว์, ลักทรัพย์, ผิดในกาม, พูดปด, พูดคำหยาบ, พูดส่อเสียด, พูดเพ้อเจ้อ, คิดโลภอยากได้ของผู้อื่น, โกรธพยาบาท ,เห็นผิดจากสภาวธรรม (มิจฉาทิฏฐิ)


๒. สร้างคุณงามความดี คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ได้แก่ ทำทาน, รักษาศีล, เจริญภาวนา, ขวนขวายในกิจที่ชอบ, เคารพบุคคลที่ควรเคารพ, ให้ธรรมอันถูกต้อง , ฟังธรรมอันถูกต้อง, อนุโมทนาบุญผู้อื่น, แผ่กุศลให้ผู้อื่น, ทำความเห็นให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง


๓. ทำจิตบริสุทธิ์ชั่วขณะ คือ ฝึกสัมมาสมาธิ ๔๐ วิธีกรรมฐาน เลือกให้เหมาะกับจริต ได้แก่ อสุภะ ๑๐ กสิน ๑๐ อนุสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ พิจารณาปฏิกูลของอาหาร ,จตุธาตุววัฏฐาน ๑, อรูปกรรมฐาน ๔


๔. ทำจิตให้บริสุทธิ์ตลอดไป คือ เจริญมหาสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน, เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน, จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน, และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน


พระธรรมอันประเสริฐจะอยู่ตราบนานแสนนาน ตราบเท่าที่มีผู้ประพฤติธรรมอันถูกต้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here