ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์"  เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ
ธรรมนิพนธ์ “สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ

“พระธรรมทูตอาสา , พระนักเขียน

และ ๕ ปี กับผลงานที่ผ่านมา จากแนวคิดสู่ฐานราก”

(ตอนที่ ๔)

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์

เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ประชุมกับพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ประชุมกับพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๙

“พระธรรมทูตอาสา”

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกหนึ่งโครงการเพื่อปลุกจิตสำนึกให้พระสงฆ์รวมกันทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่่งดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ เกิดพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๖๐ รูป ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่พระธรรมทูตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาาจารย์ เป็นประธานมอบ ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศ และที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป คือ สร้างพระธรรมทูตอาสาเพิ่มขึ้นใน ๕ จังหวัด และจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้พระสงฆ์ทำงานในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มอบโล่เกียรติคุณแก่ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มอบโล่เกียรติคุณแก่ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มอบโล่เกียรติคุณแก่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ปีพ.ศ.๒๕๕๕
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มอบโล่เกียรติคุณแก่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ปีพ.ศ.๒๕๕๕

“พระนักเขียน”

สอนนกขมิ้นให้บินอย่างอินทรีย์

พระนักเขียน อีกหนึ่งโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ มีการออกแบบหลักสูตร ทดลองหลักสูตร จากพระนักเขียน และนักเขียนชั้นนำของประเทศ เช่น ชุติปัญโญ , กิตติเมธี และ ธรรมรดา ก่อนนำออกฝึกอบรม

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี นามปากกา "กิตติเมธี"
พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี นามปากกา “กิตติเมธี”

เพื่อสร้างพระเณรให้มีความสามารถและมีทักษะการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบงานเขียน ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เข้าใจกระบวนการหนังสือจนกว่าจะออกมาเป็นเล่ม ให้รู้ถึงทิศทางและความเคลื่อนไหวของวงการหนังสือในปัจจุบัน

ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์"  เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ
ธรรมนิพนธ์ “สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ
พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป นามปากกา "ธรรมรดา"
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป นามปากกา “ธรรมรดา”

โดยขอความร่วมมือจากบรรณาธิการบทความ และบรรณาธิการหนังสือเล่ม จากสำนักพิมพ์ชั้นนำคอยให้การแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมมาแล้ว ๒ รุ่น ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการอบรมพระนักเขียนหลายรูปได้มีผลงานบทความตีพิมพ์ทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

“๕ ปี กับผลงานที่ผ่านมา ”

จากแนวคิดสู่ฐานราก

โครงการประกวดภาพยนตร์ขนาดสั้น เพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้สื่อสารความดีงาม ในรูปแบบสื่อภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ In love In ธรรม และครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ พุทธชยันตี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกแบบหลักสูตร “ผู้นำศาสนาเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างความสมานฉันท์” เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมตั้งแต่ระดับล่าง คือ หมู่บ้าน หรือ ชุมชน

ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ออกแบบหลักสูตรการอบรมป้องกันการทุจริตในทุกระดับ โดยใช้กลไกทางศาสนาแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โครงการอบรมข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต โครงการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โครงการนำครูเข้าวัดปฏิบัติธรรม โครงการ ๘๔ พรรษา ๘๔ องค์กร พัฒนาด้วยธรรมะ

ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ
ธรรมนิพนธ์ “สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ

ออกแบบหลักสูตรโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมในฝันของครอบครัว และ ออกแบบหลักสูตรโรงเรียนอาชีวะต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมในฝันของครอบครัว

และผลงานที่สำคัญ กับการนำแนวดำริของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เรื่องการสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งมีดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ มาขยายผลจนเป็นงานของแผ่นดินในปัจจุบัน

สวดมนต์ข้ามปีที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
สวดมนต์ข้ามปีที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ในโอกาสครบรอบ ๕ ปี สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และโอกาสอันสำคัญยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานกิติมศักดิ์ มีอายุวัฒนมงคลครบ ๘๕ ปี สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ จึงได้จัดงานแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา ในงานดังกล่าว ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินมีชื่อเสียงของเมืองไทย ได้ร่วมส่งผลงานภาพเขียน เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในชื่อ สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ภาพวาด สมเด็จพระพฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดย ศิลปินต้นธารศิลป์ อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู
ภาพวาด สมเด็จพระพฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดย ศิลปินต้นธารศิลป์ อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ภาพวาดโดย อาจารย์พีร์ ขุนจิตกร
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ภาพวาดโดย อาจารย์พีร์ ขุนจิตกร

“พระธรรมทูตอาสา, พระนักเขียน และ ๕ ปี กับผลงานที่ผ่านมา จากแนวคิดสู่ฐานราก ” : ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๔) เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here