“พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

         กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด

“โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม”

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ : ภาพวาดบนผืนผ้าใบ
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ : ภาพวาดบนผืนผ้าใบ

คราวที่แล้วเล่าถึงที่มาของโครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม” ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีความเมตตาห่วงใยพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบอุทกภัยในปีพ.ศ.๒๕๕๔ จึงเมตตาให้คณะสงฆ์นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคออกไปช่วยเหลือประชาชนตามที่ต่างๆ และจัดกระบวนการธรรมะเยียวยาใจ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นลำดับต่อมาจนเกิดโครงการต่างๆ มากมาย

ไม่เพียงโครงการนี้เท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ต้องการให้เกิดมีการส่งเสริมการทำงานของพระสงฆ์ให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมตามมติมหาเถรสมาคม จนมีดำริให้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ  ซึ่งผ่านการทำงานของคณะสงฆ์จากหลากหลายวัดในหลายๆ พื้นที่ทั่วแผ่นดินไทย

ดังที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น ให้แนวทางการทำงานไว้มากมายเพื่อเป็นส่วนเสริมสำคัญของการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาทั้งหกด้านให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นผ่านการภาวนาของพระสงฆ์จนสามารถจาริกธรรมเผยแผ่ช่วยเหลือผู้คนอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือพระสงฆ์ในการทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ทุกศาสนาในพื้นที่ จนก่อเกิดหลักสูตรวิทยากรกระบวนธรรมและนำมาสู่การ โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม อันเป็นส่วนหนึ่งของงานเผยแผ่ทั้งหมดดังกล่าว  

โดยในครั้งแรกที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ลงพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯวัดสระเกศฯ ก็ได้พบกับพระครูประโชติรัตนานุรักษ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งท่านได้เล่าถึงความยากลำบากในการทำงานในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายๆ วัดไม่มีพระอยู่ ท่านจึงต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากวัดหนึ่งในตอนค่ำ เพื่อไปยังอีกวัดหนึ่งให้ทันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และอยู่เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีขวัญกำลังใจ ดังที่ท่านเล่าว่า เวลาพระมาเพียงเห็นผ้าเหลืองชาวบ้านก็อุ่นใจแล้ว

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ,
อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จังหวัดนราธิวาส 

จากการทำงานอย่างเสียสละของพระครูประโชติฯ  นี้เองเป็นแรงบันดาลสำคัญในการก่อเกิดโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมโดยไม่ได้มีทุนรอนอะไรเลยนอกจาก “ใจที่เสียสละ” เพื่ออุดมการณ์ของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เกิดความสงบร่มเย็นดังเดิมในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้    

จึงขอเล่าย้อนมาถึงการลงพื้นที่เยี่ยมพระพบปะโยม ในวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ในจังหวัดสงขลา และปัตตานีต่อ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นการทำงานของพระสงฆ์ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดสันติสุขมาโดยตลอด  จึงขอถอดบทเรียนในการเดินทาง ๑ สัปดาห์ในพื้นที่ภาคใต้เป็นคำกลอน ดังนี้

ทั้งคมคำ  คมธรรม  คมความคิด

มากสะกิด  ใจชื่น  ตื่นค้นหา

คำมากมาย  ผ่านชีวิต  ลิขิตพา

จากครูบา  หลากดวงจิต  มิตรนิรันดร์

“ทหารอื่น อาตมา  หาล่วงรู้

ทหารใต้  อยู่คู่    ดูพร้อมสรร

รักษาวัด   คนไทยพุทธ   ทุกคืนวัน”

พระครูสิริวิหารการ… พูดพลัน… ฟังเข้าใจ…

“ถ้าโรงเรียน… คือสมบัติ…เราทุกผู้…

ชาวพุทธรู้… อีกวัดวา… รักษาไว้…

สมบัตินี้.. .ของเรา… ใช่ของใคร”

พระพิศาลสิกขกิจ … กล่าวไว้.. เตือนใจนา…

“อาจดูว่า… สถานการณ์ช่วงนี้… ดีสงบ…

ใครพานพบ.. .เล่าบอก… หลอกลวงหนา…

ที่สงบ… นั้นแค่.. .ภาพลวงตา…”

พระสุนทรปริยัติวิธาน.. .เตือนค้นหา.. เหตุผลกัน…

“อยากจะถาม… เหตุผล.. .คนนอนทุกข์…

ชาวไทยพุทธ… ไร้ที่พึ่ง.. .ซึ้งโศกศัลย์…

เมืองไทยนี้… ใครช่วยได้… บอกเร็วพลัน”…

พระมหา ดร.จิตต์ วรปญโญ… วาดฝัน ทิ้งไว้… ในนิทรา…

“ผมเองนั้น …หลับไม่ลง… ปลงสังขาร…

แสนสงสาร… ชาวพุทธไทย… พึ่งใครหนา…

สอนธรรมะ… สละตน… ดั่งพระสัมมาฯ”…

พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย… เจรจา… ทิ้งไว้กลางใจชน…

“คิดว่ามา… มอบกำลังใจ… ให้ความคิด…

อาจคิดผิด… คนใต้หลัก -ธรรมมากล้น…

มาเยี่ยมไข้..กลับเพิ่มได้… กำลังใจตน”…

พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี… บอกหมู่ชน… ที่พบพา

บทสรุป… เดินทาง… กาลบรรจบ…

ยากจะพบ… รอยยิ้มใส… ใต้ทุกข์หนา…

ใจคงขุ่น… คงหนัก.. ยากแย้มนา…

ขอเพียงศรัทธา.. มั่นไว้…ตลอดไปเทอญ…

คอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

ท่องเที่ยวโลกกะธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์  นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.
ท่องเที่ยวโลกกะธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.
พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ปธ.๙ ดร.
พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ปธ.๙ดร.
อดีต ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
ปัจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

“โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม ” เป็นการสานสายใยความผูกพันอันอบอุ่นของคนในชุมชนทุกศาสนาที่จะมีส่วนในการร่วมกันดูแลศาสนสถานของกันและกันประดุจญาติมิตรดังที่เคยเป็นมาในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน และนี่คือสันติสุขอย่างแท้จริงที่ใครๆ ก็ต้องการ และคือหน้าที่ของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามที่เข้าไปเยี่ยมพระพบปะโยมทุกคนโดยไม่เลือกว่าจะนับถือศาสนาใด เพราะเราคือพี่น้องไทยบนแผ่นดินเดียวกัน”  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here