“พรปีใหม่พระราชทาน” พุทธศักราช ๒๕๖๖

จากพระราชหฤทัยในหลวง

เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีความสุขกาย สุขใจ มีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

คนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกัน ใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา ไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น เราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกัน ปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลง

การที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกัน จนสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดี นั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทย ซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

น้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้

เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกัน

เป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้น

มั่นคงดำรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป

และในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ปวงชนชาวไทย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here