ภาพวาดท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอด : วาดโดยมนสิกุล

คติธรรมและพลังใจจาก “ค่าแห่งคำอธิษฐาน” เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

จิตอิสระในทุกสถานการณ์ : ภาพวาดประกอบโดย มนสิกุล /๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ หลังจากท่านพระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) ได้เรียบเรียง "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" จบลง และเมตตาให้นำมาลงใน manasikul.com...

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๙. ขันติธรรม เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์...
ในวันนั้น ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันนี้นั้นเอง ที่ผู้เขียนได้รับถุงโน้ตใส่จีวรให้นำกลับมาวัดสระเกศ  ความว่า         “ขอให้นำไตรจีวรชุดนี้ ไปวางไว้หน้าเตียงนอนหลวงพ่อสมเด็จฯ พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภิกขุภาวะผม ดำรงอยู่สืบมา” พระราชกิจจาภรณ์ ๒๔ พ.ค ๖๑

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๘ . ค่าแห่งคำ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง.

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๗.   พระราชปณิธาน และการอธิษฐานจิตของพระโพธิสัตว์ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

พระพุทธรูปภายใน สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า จากอินเดีย วันนี้วันแห่งความรัก วันอังคารที่ ๑๔...

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๖. การอธิษฐานของพระอานนท์    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

วันนี้ วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ หลวงพ่อพระประธาน ในพระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ก่อนบูรณปฏิสังขรณ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ ๒ ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ สิริพระชันษา ๙๐ปี ๑๖๖ วัน

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๔. พรหมวิหาร สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศึกษาที่มาและความหมายของการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อบรรลุโพธิญาณของสุเมธดาบสถึงพระพุทธเจ้า

TRENDING RIGHT NOW