Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๓.เล่าเรื่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รูปแรก , เปิดพระคัมภีร์โบราณ “ญาโณทยปกรณ์ (คัมภีร์ญาโณทัย)” และพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ)...

  เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยในกึ่งพุทธกาล ผู้นำพระพุทธศาสนาสู่โลกกว้าง ผู้สร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้ดับทุกข์ทางใจตามรอยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบตราบจนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
  ภาพถ่าย โดย ศิลปิน ชูศักดิ์ : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๒.  ความมั่นคงของพระศาสนา  คือความมั่นคงของชาติ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  ภาพถ่ายโดย ศิลปิน ศศิมา : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่นำพระธรรมวินัยเป็นกรอบในการสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้ทันโลกและมีธรรมในการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ต้อนรับคณะสงฆ์จีนจากวัดเส้าหลิน

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๐.ความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙๑.สานสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามหายาน เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะสงฆ์ วางรากฐานการสร้างวัดในทวีปยุโรป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ผู้สร้างตำนานพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก วิถีแห่งผู้นำ
  "ที่พึ่งอันแท้จริง คือ ใจที่มีสติปัญญาเราเอง" ภาพวาดโดย มนสิกุล : "The real refuge is our own intelligent mind." Painting by Manasikul

  “ที่พึ่งอันแท้จริง คือ ใจที่มีสติปัญญาเราเอง” บันทึกการเดินทางด้านใน : มนสิกุล

  ท้ายที่สุดแล้ว เราต้องกลับมาพึ่งตนเองให้ได้ก่อน อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาส กลับวัดร้าง ตระพังจิก พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี กว่าจะก่อเกิด

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘๘. วิธีการทำงานเผยแผ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ๘๙.ต้นกำเนิดแห่งการริเริ่ม เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จาริกธรรมไปปฏิบัติศาสนกิจวัดนิไทจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามเส้นทางพระบรมสารีริกธาตุ เรียนรู้ปฏิปทา พระเถระแห่งยุุคสมัยในกึ่งพุทธกาล ผู้สร้างพระรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสืบทอดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ท่านได้สร้างสรรค์พระพุทธศาสนาให้มีลมหายใจและมีชีวิตในการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ทางใจได้อย่างมากมายมหาศาล วิถีแห่งผู้นำ
  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล

  ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ : ชาติที่ ๑๐ พระเวสสันดร มหาชาติ มหาทาน

  ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะสงฆ์ วางรากฐานการสร้างวัดในทวีปยุโรป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประกอบพิธีอุปสมบทที่ประเทศเดนมาร์ก

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘๖. โอวาทธรรมพระธรรมทูต ๘๗. อุดมการณ์การทำงานเผยแผ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระพุทธศากยมุนี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานให้ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ “การสร้างวัดขึ้นในต่างประเทศ   การให้พระได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็เพื่อเตรียมต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกต่อไป  ไม่ใช่เพื่ออะไร  ก็เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล

  ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ : ชาติที่ ๙ พระวิธูรบัณฑิต สัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิต

  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘๔ . ประวัติศาสตร์ กระจกส่องอนาคต ๘๕.เดินทางต่างประเทศครั้งแรก เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระผู้ปิดทองหลังพระ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ขอให้ทุกวัน คือ วันพระ วันแห่งการสร้าง ศีล สมาธิ และปัญญา

  TRENDING RIGHT NOW