Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน

  ออกพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๑ (ตอนที่ ๑๒) คัมภีร์ที่ ๓ ธาตุกถา : อธิบายเรื่องธาตุและนัยของธาตุ เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน คำปรารภ หนังสือ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เกิดขึ้นด้วยปรารภเหตุการณ์เฉพาะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๒) “ ความแตกต่างระหว่างภพภูมิ ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  โยมแม่ใหญ่จูม วงศ์ชะอุ่ม (คุณย่า) และ โยมพ่อใหญ่โทน วงศ์ชะอุ่ม (คุณปู่) จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ (ฉบับที่ ๔) (ตอนที่ ๒) “ความแตกต่างระหว่างภพภูมิ”
  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) “ความตายใกล้นิดเดียว”
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  โยมแม่ เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล

  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ขอขอบคุณ ภาพจาก หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โยมแม่ เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล แม่นั้นถือกันว่าเป็นพรหมและอรหันต์ของลูก แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่โยมแม่เป็นในความรู้สึกของข้าพเจ้า นั่นคือ แบบอย่างแห่งการสู้ชีวิต โยมแม่เป็นคนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา  ไม่ว่าจะลำบากอย่างไร ก็ถือคติพึ่งตน จนสามารถล่วงพ้นอุปสรรคได้ด้วยขันติ และความเพียรเสมอมา
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ฝึกใจให้คลายเครียด : สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ฝึกใจให้คลายเครียด" สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้  เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา...
  "พระพุทธเจ้าของฉัน" ภาพวาดลายเส้น โดย หมอนไม้

  พระพุทธเจ้าของฉัน (My Buddha) เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  "พระพุทธเจ้าของฉัน" ภาพวาดลายเส้น โดย หมอนไม้ พระพุทธเจ้าของฉัน ใส่แว่นด้วย เมื่อวานลืมวาดแว่นถวายท่าน พระองค์ก็อาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัด วันนี้ ท่านสวมแว่นแล้ว
  พระพุทธเจ้ายิ้ม ภาพวาดโดย มนสิกุล วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

  พระพุทธเจ้ายิ้ม เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มฉันเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มในใจฉันอีกแล้วพระพุทธเจ้าของฉันพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยตำหนิใครให้เจ็บช้ำพระองค์ไม่เคยว่าใครให้เสียหายพระองค์เสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นไม่มีใครรู้ แต่ฉันรู้เพราะฉันเห็นพระองค์สถิตย์ในใจฉันตลอดมา และตลอดไป ...

  น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท

  น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ...
  ภาพวาดจากมือถือ "ช้างป่ากับปลาวาฬ" โดย มนสิกุล

  “เมื่อช้างป่าและปลาวาฬหายไป” เรื่องและภาพโดย มนสิกุล

  มื่อช้างและปลาวาฬค่อยๆ หายไป คือสัญญาณเตือนภัยของมนุษย์ ที่ไม่ค่อยมีใครรับฟัง เข่นเดียวกับทุกเรื่องที่เรามักประมาทเสมอ เราหลงเกลียดชังกัน เราหลงทะเลาะกัน
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑) “ภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑)

  TRENDING RIGHT NOW