Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๔) ” อะไรๆ ก็ใหม่ๆ ” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว...
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ )

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๓) “ตั้งตัวดีแล้ว ก็เดินหน้ากันต่อไป” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๓): พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน...
  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  “พระผู้ถักทอความดีให้คนรุ่นหลังจดจำและทำตาม” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๗) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "พระผู้ถักทอความดีให้คนรุ่นหลังจดจำและทำตาม" พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๗) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอขอบคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  ความเป็นมา และอานุภาพ”มงคลสูตร ,โพชฌังคปริตร และพุทธชัยมงคลคาถา” ๓ พระพุทธมนต์แห่งความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ มงคลสูตร : ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่ โพชฌังคปริตร : หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่พุทธชัยมงคลคาถา : ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่
  พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร. ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “อาศรมบ้านดอกแดง” บันทึกพระผู้เสียสละจากยอดดอย ที่หันหน้าเข้าหาชุมชน

  อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมนุมบนดอยสูง” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เจ้าของรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ “อาศรมบ้านดอกแดง” บันทึกพระผู้เสียสละจากยอดดอย ที่หันหน้าเข้าหาชุมชน พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท         ...
  ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช ตอนที่ ๒ ภาพประกอบโดย หมอนไม้

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (๒) อานิสงส์ของการบวช โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ขอพระพุทศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาล ญาณวชิระ หนังสือที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องอ่าน "ลูกผู้ชายต้องบวช"
  เจ้าชายโกสเตอร์ (His royal Highness The Duke of Gloucester) แห่งราชวงศ์อังกฤษ

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ “ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ?” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ "ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ? "โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ขอขอบคุณที่มาของภาพประกอบ morning-news.bectero.com

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๒ “เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กับเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าอาวาส บริบทของความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างกัน” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณที่มาของภาพประกอบ http://morning-news.bectero.com/social-crime/2018-05-25/123773 บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๒ "เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กับ เจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าอาวาส บริบทของความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างกัน " โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระใบฏีกาคทาวุธ...
  "ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า " โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  “ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า " โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. สืบเนื่องจากเมื่อสามปีก่อน ...
  ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีบูรณะเสนาสนะกุฏิ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านดอกแดง หมู่ ๑๐ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ติดต่อได้ที่ คุณวรรณา บุญประสงค์กิจ โทร. ๐๘๙-๑๑๑-๘๔๔๙

  “ถ้าไม่มีศรัทธาคงไม่เกิดอะไรที่ดีมากมาย” บุญกฐินปีนี้ที่อาศรมบ้านดอกแดง

  ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีบูรณะเสนาสนะกุฏิ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านดอกแดง หมู่ ๑๐ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ติดต่อได้ที่ คุณวรรณา บุญประสงค์กิจ โทร. ๐๘๙-๑๑๑-๘๔๔๙ “สืบเนื่องจากความตั้งใจในปีที่แล้วได้ช่วยรวบรวมปัจจัยเพื่อสร้างศาลาการเรียนรู้ของอาศรมพระธรรมจาริกบ้านดอกแดง หมู่ ๑๐ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เลยไม่ได้จองทอดกฐินไว้ เพราะคิดว่าคงมีคงจอง...

  TRENDING RIGHT NOW