หน้าแรก Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ให้กำลังใจโครงการบรรพชาสามเณรพุทธศากยบุตร “ฮ่องธรรม ฮ่องคำอิสาน” “ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี”

  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร , พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร และ พระครูสิริวิหารการ เมตตาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจคณะสงฆ์พุทธสถานฮ่องธรรม และให้กำลังใจสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรพุทธศากยบุตร “ฮ่องธรรม ฮ่องคำอิสาน” ในการ "ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ...
  บุญนี้เพื่อแบ่งปันผู้ป่วยโรงพยาบาลปรางค์กู่ จากสามเณรพุทธศากยบุตร ฮ่มธรรม ฮ่องคำอิสาน จังหวัดศรีสะเกษ

  “บุญนี้เพื่อแบ่งปันผู้ป่วยโรงพยาบาลปรางค์กู่” จากสามเณรพุทธศากยบุตร ฮ่มธรรม ฮ่องคำอิสาน จังหวัด ศรีสะเกษ

  “บุญนี้เพื่อแบ่งปันผู้ป่วยโรงพยาบาลปรางค์กู่ จากสามเณรพุทธศากยบุตร ฮ่มธรรม ฮ่องคำอิสาน” พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. ประธานสงฆ์ และ ประธานมูลนิธิบุญพระศาสนาสงเคราะห์

  “พระพุทธเจ้าตรัสว่า มารดาบิดาเป็นพระพรหม เป็นบูรพาจารย์ เป็นดุจพระอรหันต์ฯ” ข้อคิด ชีวิต ธรรมะจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

  หลังจากพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ทำบุญ ๗ วัน) แห่งการคืนสู่ธรรมชาติของ คุณแม่สุพร เหมประไพ สิริอายุ ๗๒ ปี (โยมมารดา พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) ณ วัดลำโพง ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ...

  “อนุสาวรีย์ของแม่ คือ พระลูกชาย” ขอแสดงความอาลัย “คุณแม่สุพร เหมประไพ” โยมมารดา “พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (ป.ธ.๙,ผศ.ดร.)”

  "อนุสาวรีย์ของแม่ คือ พระลูกชาย" ขอแสดงความอาลัย "คุณแม่สุพร เหมประไพ" โยมมารดา "พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (ป.ธ.๙,ผศ.ดร.)"
  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจสันติภาวัน

  วันนี้วันพระ ดูแลพระในบ้าน “สันติภาวัน เพื่อพระกตัญญู” เขียนโดย พระวิชิต ธมฺมชิโต

  วันนี้วันพระ ดูแลพระในบ้าน วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓

  “วันสตรีสากล” กับ”เส้นทางสู่การพ้นทุกข์ของลูกผู้หญิงและการเกื้อกูลกันในสังคม

  "ผู้หญิง พ้นทุกข์ได้ไหมพระเจ้าข้า" พระอานนท์ "ได้สิ อานนท์" พระพุทธเจ้า ในพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต...
  พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) นามปากกา "ญาณวชิระ" วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  อาจาริยบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ชาตกาล ๕๓ ปี พรรษาที่ ๓๐ “ญาณวชิระ” พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)...

  พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) นามปากกา "ญาณวชิระ" วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากหนังสือ "กตัญญุตา บูชาคุณ ๑๐๐ ปี พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺฺโท) "มรดกธรรมเล่มที่ ๘๗ เป็นหนังสือภาพชีวประวัติของหลวงปู่ชา เนื่องในโอกาสรำลึกชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี

  ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ อาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ๓๒ ปีแห่งการละสังขาร รำลึกสายธารธรรม จากวัดหนองป่าพง ถึงหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์...

  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากหนังสือ "กตัญญุตา บูชาคุณ ๑๐๐ ปี พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺฺโท) "มรดกธรรมเล่มที่ ๘๗ เป็นหนังสือภาพชีวประวัติของหลวงปู่ชา เนื่องในโอกาสรำลึกชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี
  สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม

  ธรรมบันดาลใจ รำลึกวัยเยาว์ พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร จากมโนปณิธาน อดีตพระราชกิจจาภรณ์

  ธรรมบันดาลใจรำลึกวัยเยาว์ พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร จากมโนปณิธาน อดีตพระราชกิจจาภรณ์ ก้าวข้ามความกลัว “ สมัยก่อน โยมพ่อ (คุณพ่อเกิน วงศ์ชะอุ่ม) เคยสอนว่ายน้ำ ตอนเด็กๆ ไม่กี่ขวบ เวลาน้ำในแม่น้ำมูลขึ้นสูงในหน้าน้ำ มองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่ง

  TRENDING RIGHT NOW