Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส

  “บทสวดสัมพุทเธ” ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "บทสวดสัมพุทเธ" ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ
  "ปลงผมนาคที่วัดสระเกศฯ "กราบขอบพระคุณ ภาพจากโครงการอุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๑๘-๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชชวรมหาวิหาร และ พระธรรมทูตสายอินเดีย -เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย : ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๔ : ขั้นตอนการบรรพชา  และ อุปสมบท: เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  วันนี้ วันพระ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ "ปลงผมนาคที่วัดสระเกศฯ "กราบขอบพระคุณ ภาพจากโครงการอุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๓ เมื่อแรกคิดที่จะบวช : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จิรํ    ติฏฺฐตุ    พุทฺธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๒ “ความเข้าใจเรื่องการบวช” : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  โครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รุ่น ๗ “รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน” ๖๕ ท่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยเริ่มต้นพิธีขลิบผมที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเดินทางไปบรรพชาอุปสมบท ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สาธารณรัฐอินเดีย จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ร่วมกับ คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย- เนปาล วัดไทยพุทธคยา...
  ภาพวาดท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอด : วาดโดยมนสิกุล

  คติธรรมและพลังใจจาก “ค่าแห่งคำอธิษฐาน” เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  จิตอิสระในทุกสถานการณ์ : ภาพวาดประกอบโดย มนสิกุล /๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ หลังจากท่านพระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) ได้เรียบเรียง "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" จบลง และเมตตาให้นำมาลงใน manasikul.com...

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๙. ขันติธรรม เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์...
  ในวันนั้น ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันนี้นั้นเอง ที่ผู้เขียนได้รับถุงโน้ตใส่จีวรให้นำกลับมาวัดสระเกศ  ความว่า         “ขอให้นำไตรจีวรชุดนี้ ไปวางไว้หน้าเตียงนอนหลวงพ่อสมเด็จฯ พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภิกขุภาวะผม ดำรงอยู่สืบมา” พระราชกิจจาภรณ์ ๒๔ พ.ค ๖๑

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๘ . ค่าแห่งคำ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง.

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๗.   พระราชปณิธาน และการอธิษฐานจิตของพระโพธิสัตว์ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระพุทธรูปภายใน สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า จากอินเดีย วันนี้วันแห่งความรัก วันอังคารที่ ๑๔...

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๖. การอธิษฐานของพระอานนท์    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้ วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ หลวงพ่อพระประธาน ในพระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ก่อนบูรณปฏิสังขรณ์

  TRENDING RIGHT NOW