Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  " ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" (ตอนที่ ๑) "ลมหายใจของพระพุทธศาสนา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” (ตอนที่ ๑) “ลมหายใจของพระพุทธศาสนา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ลมหายใจของพระพุทธศาสนา" จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จากบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "คมชัดลึก" เป็นธรรมทานผ่านมาสามปีกว่า สู่บการเดินทางครั้งใหม่ของคอลัมน์ "จาริกบ้าน จารึกธรรม" ใน Manasikul.com ที่ยังคงเป็นธรรมทานเช่นเดิม จากผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา และพระนักเขียนจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ...
  (พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และพระครูสิริวิหารการ กับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งชาวจีนทั้งชายหญิงมาบวชพระ และบวชชี ปฏิบัติธรรม ๑ เดือนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๗๙) “ประเพณีนี้เองที่รักษาแก่นของธรรม แก่นศาสนาไว้ไม่ให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา”

  "ทุกสังคม ทุกองค์กร มีแบบแผน มีประเพณี มีกฎ มีระเบียบ ยึดถือ ตกทอด ควรให้ความเคารพในแบบแผน ประเพณีของท่าน และประเพณีนี้เองไม่ใช่หรือ ที่รักษาแก่นของธรรม แก่นศาสนาไว้ไม่ให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา "พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ พระครูสิริวิหารการ กับคณะแม่ชี ซึ่งเป็นชาวจีนที่มาบวชเนกขัมมะในประเทศไทยเป็นเวลา ๑ เดือนในปีพ.ศ.๒๕๕๘

  “ชาติ” : ความรู้สึกที่ดีงามต่อแผ่นดิน (ตอนที่ ๒) “การบวช เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไป” จากธรรมนิพนธ์เรื่อง “ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะให้ลูกดี" : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช “ชาติ" : ความรู้สึกที่ดีงามต่อแผ่นดิน (ตอนที่ ๒)
  โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

  “ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ การก่อเกิด “จริยธรรมแชนแนล : สื่ออาสา-นำธรรมดี ” (ตอนที่ ๓) จาก ธรรมนิพนธ์ เรื่อง...

  ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) “ธรรมะเยียวยาใจ" ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ การก่อเกิด"จริยธรรมแชนแนล" สื่ออาสา-นำธรรมดี (ตอนที่ ๓)
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๖) มาติกา แม่บทแห่งปรมัตถธรรม เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๖) มาติกา แม่บทแห่งปรมัตถธรรม

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๓๔) บรรพ์ที่ ๖ สิ่งที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับศีล ๒๒๗ ข้อ (ตอนที่ ๑) จุดประสงค์ของการบัญญัติพระวินัย เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ
  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท, พระครูสิริวิหารการ และ พระมหาประธาน ธีรธมฺโม เยี่ยม "ป้าติช" ผู้ป่วยติดเตียงที่จังหวัดตราด

  บันทึกจาริกบ้าน จารึกธรรม เมื่อวันวาน “เล่าเรื่องเทวดา ธรรมะเป็นที่พึ่งของใจ และบ้านเกิด จากสตูลถึงตราด” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  บันทึกจาริกบ้าน จารึกธรรม เมื่อวันวาน กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ /ที่ปรึกษา : พระพรหมสุธี ,พระธรรมสิทธินายก, พระราชปัญญาโสภณ, พระสิทธิธรรมธาดา , พระครูอรรถเมธี, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ / ภาพประกอบ-แบบปก : ทวิช สังข์อยู่ /จิตกรรมฝาผนัง : พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ /จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ คณะ ๗ /ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับธรรมทาน

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๓) “ว่ายไปแม้ไม่เห็นฝั่ง ๗ วันกลางมหาสมุทร สมาทานอุโบสถศีล...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง
  (จากซ้าย) พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท, พระครูสิริวิหารการ, พระราชกิจจาภรณ์, พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, พระครูวิจิตรสังฆการ และ พระมหาประสงค์ ณฏฐปญฺโญ

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๘ “วิถีพระ…พระผู้ปิดทองหลังพระ ”

  พระราชกิจจาภรณฺ (เทอด ญาณวชิโร) กับ พระครูสิริวิหารการ และคณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๗๘)

  TRENDING RIGHT NOW