Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  “น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมถวายความอาลัย หลวงพ่อพระครูกิตติสารโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) อ.เมือง จ.ตราด จากเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงขณะทำวัตรเช้า มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอน้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนพระนิพพาน น้อมรำลึก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จังหวัดตราด
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  พลิกฟื้น “บวร” ในสังคมพหุวัฒนธรรม ก้าวไปด้วยกัน สันติสุข โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ถ้าเราคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นสมบัติของทุกคน ถ้าเรารักสมบัติของเราก็ต้องสนใจดูแล เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเราทุกคนชาวไทย ถ้าเรารักก็ต้องร่วมกันปกป้องรักษา เพราะทุกอย่างล้วนเป็นสมบัติของเราชาวไทยที่จะต้องรักษาและปกป้องในฐานะผู้สืบทอดต่อไป” เว้นวรรค ท่องเที่ยวระหว่างทางไป “เล ดาลัก” ตัดสลับกลับมาที่การถอดบทเรียนโครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม”  ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กันต่อ ในระหว่างการเดินทางครั้งนั้น ทำให้ระลึกถึงคำกล่าวของพระเดชพระคุณพระพิศาลสิกขกิจ...
  หนึ่งเดือนของการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  หนึ่งเดือนของการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ผู้เขียนเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธารามเกาหลีครบหนึ่งเดือนพอดี หลายคนมีความสงสัยถามว่า การเดินทาง ความเป็นอยู่ กิจวัตรของพระสงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่นี่เป็นอย่างไร วันนี้ก็เลยจะถือโอกาสเล่าให้ฟัง ... หนึ่งเดือนของการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี  
  “ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  “ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดในชีวิตประจำวัน กับ กิจกรรมทุกอย่างที่เจอแรงกระทบ ด้วยความเข้าใจในความเหมือนและความต่าง ที่ไม่อาจมารวมกันได้ ทำอย่างไรที่จะแปรเปลี่ยนความรู้สึกผิดที่ขาดสติ ไปสู่ปัญญา... กับ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

  ครั้งหนึ่งในชีวิต “ชวนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” ทำความดีด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ถวายในหลวงตลอดไป

  เนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา... พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะมาถึงนี้ กรมประชาสัมพันธ์ https://phralan.in.th/ แจ้งข่าวดีมายังประชาชนทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔...
  ขอขอบคุณ ภาพการเสวนา "หนึ่งจุดหมายหลายหนทาง " ประเทศอินเดีย จากหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

  การฝึกโพธิจิต …วิธีปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ โดย องค์ดาไลลามะ

  วันฝนตก ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ข้าพเจ้าทำความสะอาดหลังบ้าน ท้องร่อง บริเวณที่กางเต็นท์ และกวาดใบไม้ หลังฝนตก...ความสกปรกภายนอกหายไป แต่ความสกปรกภายในจิตยังมากมาย คงต้องใช้เวลาขัดเกลาอีกนาน ...อาจตลอดชีวิตก็ยังไม่พอ ความทุกข์มากมายถาโถม ประดุจสึนามิระลอกแล้วระลอกเล่า

  “พุทธานุภาพเยียวยาใจ” ก่อนกำลังใจจะเหือดแห้ง บันทึกบทเรียนโครงการเยี่ยมพระพบปะโยม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  เยี่ยมพระพบปะโยม “พุทธานุภาพเยียวยาใจ” ก่อนกำลังใจจะเหือดแห้ง โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร...

  “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ผู้วางรากฐานช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ ณ วัดพุทธารามเกาหลี วัดไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วัน ผู้เขียนตัดสินใจเดินทางมาจำพรรษาที่วัดพุทธารามเกาหลี หรือวัดไทยอันซัน เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยการแนะนำชักชวนของพระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ จากวัดสระเกศราชวรวิหาร เพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของคนไทยที่ได้ถือปฏิบัติร่วมกัน ฟังคนอื่นเล่าก็ไม่สู้ได้มาสัมผัสรับรู้ด้วยตัวเอง ก็เลยตอบตกลงแบบไม่ต้องตัดสินใจนาน ประมาณสองสามวันก่อนเดินทาง ว่าแล้วก็เป็นคนใจง่ายอยู่พอสมควร จาริกบ้าน จารึกธรรม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ฝันที่เป็นจริงของชาวบ้าน ใน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  การถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมในปี ๒๕๕๙ มาเล่าสู่กันฟัง ไม่เพียงเป็นการรำลึกความทรงจำเท่านั้น หากยังเป็นการทบทวนเพื่อที่จะพัฒนาในการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพระและช่วยเหลือชาวบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังที่กำลังจะเล่าย้อนไปในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดป่าศรี โรงเรียนวัดป่าศรี บ้านป่าศรีหมู่ที่ ๓ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศฯ

  “อย่าให้สื่อออนไลน์ทำร้ายรักเรา” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้ คงจะไม่พ้น "สื่อออนไลน์" ขณะเดียวกัน น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ...สิ่งที่ทรงพลังมากกว่าสื่อ ก็คือ "สติ" หากทว่า โชคร้าย ที่สติมักจะมาไม่ทันเวลาใช้สื่อ ทำอย่างไรจึงจะ "โชคดีที่มีสติ" ทุกครั้งที่หยิบสื่อมาใช้ ... โชคดีที่มีพระสติ ตอน...

  TRENDING RIGHT NOW