เปิดพิกัด เที่ยวงานแห่เทียนพรรษา “เยือนอุบล เบิ่งชุมชนคนทำเทียน”

พิกัดเที่ยวงานแห่เทียนพรรษา ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗
องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ งาน "กาลจักร ครั้งที่ ๓๒ : เพื่อสันติภาพโลก" ( Kalachakra 2012 for World Peace) ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

จากหัวใจ … ‘ทะไลลามะ’ (Dalai Lama : from the Heart) ตอนที่ ๒๐ ตะเกียงแห่งแสงจันทร์ : บันทึกความทรงจำงานภาวนา...

ลามะ เดินทางมาถวายพรแด่องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ ในงาน "กาลจักร ครั้งที่ ๓๒ : เพื่อสันติภาพโลก" ( Kalachakra 2012 for World Peace) ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ภาพถ่ายโดย...

“พระสงฆ์หนึ่งรูป สร้างคุณูปการให้สังคมประมาณค่ามิได้”เรียนรู้ประวัติและปณิธานการบวชของ พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. กับการอุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์

ขอให้ความดีคุ้มครองทุกท่าน พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. เรื่องเล่า...เล่าเรื่องประวัติและปณิธานของพระเล็กๆ รูปหนึ่งที่แสงสปอร์ตไลท์ส่องไปไม่ถึง แต่ความเมตตากรุณาส่องสว่างกว้างไกลในใจของผู้คน ...พระผู้สร้างคนให้เกิดปัญญา พึ่งพาตนเองได้ ท่านมีปณิธานของการบวชตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยการสละชีวิตฆราวาสเพื่อการอุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์ จนถึงปัจจุบัน ท่านยังคงมุ่งมั่นในการสร้างบารมี บวชสามเณร ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง สงเคราะห์โรงพยาบาลและคนทุกข์ยากไม่มีวันหยุด...

เปิด”อาคารบุญพระศาสนาพัชรานุสรณ์” โรงเรียนบ้านเทิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อการศึกษาที่มั่นคง และเพื่อความร่มเย็นในบวรพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีฉลองพระสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ในพพระบรมมหาราช วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ : ภาพถ่ายจากนิทรรศการ บริเวณสุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

บุญใหญ่แห่งปี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง “โดมโฮมบุญสามัคคี รพ.สต.ปากน้ำ” กับ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ สืบสานปณิธานพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อนันตะ ใน ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์...

ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ภาคพิเศษ ๖ “คติธรรมจากพระมหาชนก และ ลูกผู้ชายต้องบวช ถึง สามเณรน้อยพุทธศากยบุตร”

หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล “เกิดเป็นคน ควรมีความเพียรพยายามอยู่ร่ำไป

TRENDING RIGHT NOW