Home โชคดีที่มีพระ : luckly we have a monks

โชคดีที่มีพระ : luckly we have a monks

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ให้ “สติ ความรู้สึกตัว” เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ให้ "สติ ความรู้สึกตัว" เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม / สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ...
  ได้ดีเพราะมีครู เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากบนดอยอาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ได้ดีเพราะมีครู” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของสังคมที่ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติและศักยภาพตามความคาดหวังของสังคม  ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็จะแตกต่างกัน และการศึกษายังเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในสาขาอาชีพ"พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ผู้เขียน ได้ดีเพราะมีครู เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
  “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา...

  บันทึก “การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาลเพื่อทางธรรมแห่งความสงบเย็น…

  หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้เขียนเปิดบันทึกเมื่อครั้งยังทำอยู่นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารได้ให้ดูแลหน้าธรรมวิจัย ทุกวันอังคาร และหน้าพระไตรสรณคมน์ ทุกวันพฤหัสบดี นสพ.คมชัดลึกไปด้วย ในช่วงเวลาสี่ห้าปีหลัง ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของนักปกครอง” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของนักปกครอง" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม / สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของนักปกครอง" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป จากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ (หน้าพระไตรสรณคมน์...
  ขอขอบคุณ ภาาพจากปฏิทินธนาาคารออมสิน พ.ศ.๒๕๖๐

  สิ่งที่พ่อสร้างไว้ เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขอขอบคุณ ภาาพจากปฏิทินธนาาคารออมสิน พ.ศ.๒๕๖๐ สิ่งที่พ่อสร้างไว้ เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม/ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ...
  ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวัโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ถ้าแม่รักเขา แม่ก็ต้องรักลูก เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ถ้าแม่รักเขาแม่ก็ต้องรักลูก เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ถ้าแม่รักเขา แม่ก็ต้องรักลูก เขียนโดย...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ฝึกใจให้คลายเครียด : สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ฝึกใจให้คลายเครียด" สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้  เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง" พุทธพจน์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง"
  ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป "ไม่ว่ายากดีมีจนการใช้ชีวิตของคนเรา  ล้วนจะต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น  เพื่อให้ผ่านคืนวันอันเหนื่อยยากนั้นไปให้ได้"  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว  ซึ่งไม่เพียงจะต้องพาตัวให้รอด  แต่เยื่อใยของครอบครัวเกี่ยวโยงไปถึงหลายคน   หากขาดความอดทนอดกลั้นเสียแล้ว  ก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตจนไม่ยากจะเดินต่อไปได้อีก

  TRENDING RIGHT NOW