Home แวะพักในโพรงไม้ กับ นกเค้าโมง

แวะพักในโพรงไม้ กับ นกเค้าโมง

    หนังสือ “ทุกข์-สุข” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

    Book Reviews “ในช่องว่าง …ระหว่างความทุกข์และความสุข” จากหนังสือ “ทุกข์-สุข” โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

    "ไม่ว่าจะ ทุกข์ เพียงใด สุดท้ายก็จะผ่านไป ขอให้เก็บบทเรียนไว้เตือนใจ และ ไม่ว่าจะ สุข เพียงใด ก็จะผ่านไปเช่นกัน ขอให้สิ่งนั้นเป็นความทรงจำที่งดงาม"พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์...

    TRENDING RIGHT NOW