Home วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๙. พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ๑๑๐. ๗ คมธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า องค์จริง จากอินเดีย ภาพถ่ายโดย ศิลปิน อาสาฬห์ชัย : กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๘.”วัดสะแก” แดนอสุภกรรมฐาน (๑) ๒๙.พระราชทานนามวัดใหม่ (๒) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๘.”วัดสะแก” แดนอสุภกรรมฐาน (๑) ๒๙.พระราชทานนามวัดใหม่ (๒) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)
  คัมภีร์พระวิทยากร "หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนรธรรม" สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๕. ก่อตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ๑๐๖. การสืบทอดพระพุทธศาสนา เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า องค์จริง จากอินเดีย ภาพถ่ายโดย ศิลปิน อาสาฬห์ชัย : กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๓. กำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ๑๐๔. การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เรียนรู้ปฏิปาทพระเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาสู่โลกกว้าง พระผู้สร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ จากรากฐานของสังคมไทย ที่มีวัฒนธรรมแห่งความเป็นชนชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ที่สืบเนื่องมาจากคุณธรรม จริยธรรม แห่งพระพุทธศาสนา จนก่อเกิด "สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์" กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๑ . สร้างพระสงฆ์ แสงสุดท้ายแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ๑๐๒. แนวคิดในความคิดของหลวงพ่อสมเด็จฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งแรก ในประเทศไทย มีผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ราชบัณฑิต จำนวนกว่า ๑,๔๐๐ ท่าน จาก ๔๖ ประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นโดยดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยได้เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก : การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งแรกในประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙
  สมเด็จเกี่ยว : ศิลปินโดย ปัญญา เพ็ชรชู : สีชอล์คบนกระดาษ : ๔๙ X ๖๑ ซม. แนวคิด : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๐. ยุทธศาสตร์ในการทำงานของพระธรรมทูตอาสา เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  ภาพถ่ายโดย ศิลปิน จรัสพล : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่
  พระผู้ปิดทองหลังพระ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๗-๙๙ วิธีการทำงานของพระธรรมทูตอาสา (๑-๓) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  ภาพถ่ายโดย ศิลปิน นพดล : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕...
  โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๕. จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้ ๙๖. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ เรียบเรียงโดย...

  พระผู้ปิดทองหลังพระ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และชาวโลกอย่างอเนกอนันต์

  TRENDING RIGHT NOW