Home วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๗๑. คมความคิด ๗๒. ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก สำหรับสองบทนี้ผู้เขียนสรุปสาระสำคัญบางประการเกี่ยวกับที่มาของ "คมความคิด" และจุดกำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์...

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๙. แสงสุดท้าย ๗๐. “เกียรติของหลวงพ่อ”  : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๘. การพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ มีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาเรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล พระผู้สร้างพระเณรรุ่นใหม่ให้ยืนหยัดในโลกปัจจุบันให้ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างสมสมัยโดยไม่ออกนอกพระธรรมวินัยและให้จารีตประเพณีวัฒนธรรมหุ้มห่อแก่นธรรมไว้มิให้สูญสิ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้โลกเปลี่ยน แต่สัจธรรมยังดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๕.  ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รูปที่สอง ๖๖. ประทานโอวาท ๖๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ ...

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล...

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ๖๔. งานด้านสาธารณูปการ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้พลิกฟื้นพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยให้ขจรขจายไปทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทันท่วงที สำหรับสองตอนนี้ผู้เขียนเล่าสรุปในช่วงภายหลังสิ้นสุดยุคพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย  ของพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแอลงทุกขณะ  แล้วค่อยๆ เลือนหายจากโลกไปทีละสาย ...จนเหลือที่มั่นสุดท้ายบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ และหลวงพ่อสมเด็จฯ...
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์ แสดงปาฐกถาในวันสามเณร วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๑. งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๖๒. กำเนิดวันสามเณร  เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแแห่งยุคสมัยในกึ่งพุทธกาล
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๐. มหาจุฬาฯ สู่ยุคของเลขาธิการ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันแม่แห่งชาติ "พระพุทธองค์ตรัสว่า "การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทุกอย่าง" การให้ธรรม คือ การบอกทางที่จะเดินไปสู่ความดี คุณพ่อ คุุณแม่ สอนลูกให้เป็นลูกที่ดี คือ การบอกทางที่จะเดินไปสู่ความดี คือ การให้ธรรมเป็นทาน นั่นเอง" สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จากหนังสือ ธรรมะให้ลูกดี ...
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประกกบพิธีผูกพัทธสีมา วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๙. ตั้งตัวดีแล้วก็เดินหน้ากันต่อไป เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  น้อมเศียรเกล้าอภิวาทบูชา รำลึกมรณกาล ๙ ปีแห่งการจากไปเพียงสรีรสังขาร ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระเถระผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและกล้าหาญทางธรรม “พระผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ”
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : ภาพในอดีต

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๗. งานด้านวิชาการและการบริหารคณะสงฆ์ ๕๘. กำลังยังมีที่จะส่งต่อก้าวกันไป เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งได้รับนิมนต์ไปอุปสมบทให้กับชาวไต้หวัน วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระ
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๕. ลำดับสมณศักดิ์ ๕๖.ปฏิปทาหลวงพ่อสมเด็จฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  TRENDING RIGHT NOW