หน้าแรก วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  สมเด็จเกี่ยว : ศิลปินโดย ปัญญา เพ็ชรชู : สีชอล์คบนกระดาษ : ๔๙ X ๖๑ ซม. แนวคิด : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  น้อมรำลึกวัยเยาว์ “๙๖ ปี ชาตกาล หลวงพ่อสมเด็จฯ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ”สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว...

  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันครบรอบ ๙๖ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เช้าวันพระ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ) ที่พระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ...

  รู้สึกอยู่ในบุญ เมื่อพระอาจารย์แชมป์ แห่งวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมตตาส่งภาพชุดนี้มาให้แต่เช้า ตามมาด้วยคลิปสั้นๆ ของเพื่อนที่ไปร่วมพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง ตั้งแต่ ๗ โมงเช้า

  อนุโมทนากถา หนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ”สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) โดย ญาณวชิระ  พระมหาเทอด ญานวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมฺตฺตมํ. ขอนอบน้อมแด่ครู  พระอุปัฌชาย์ อาจารย์ ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ
  ปกหนังสือ "วิถีแห่งผู้นำ สมเด็จพระพุฒจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)" : พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง เรียบเรียง

  “คำอนุโมทนา” กว่าจะมาเป็นหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ สมเด็จพระพุฒจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)” : พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง เรียบเรียง)

  “เราตายได้ พระพุทธศาสนาตายไม่ได้"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) จากปณิธานอันมุ่งมั่นของพระเถระรูปหนึ่ง สู่การขับเคลื่อนพระธรรมจักรสู่โลกกว้างอย่างเงียบๆ ในยุคสมัยของท่านก่อเกิดวัดในต่างประเทศกว่า ๕๐๐ วัด จากการสร้างพระธรรมทูตจิตอาสาออกเผยแผ่ธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จนกระทั่งพระพุทธศาสนาหยั่งรากลงดินในยุโรป ดังคำกล่าวของท่านว่า วันหนึ่งดอกบัวจะบานกลางหิมะ...เป็นจริงแล้วในวันนี้
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๑๑๐. การบูรณาการในการทำงานเผยแผ่ ๑๑๑. พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ๑๑๒ . คมธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุเสณมหาเถร) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต...

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า องค์จริง จากอินเดีย ภาพถ่ายโดย ศิลปิน อาสาฬห์ชัย : กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๘.”วัดสะแก” แดนอสุภกรรมฐาน (๑) ๒๙.พระราชทานนามวัดใหม่ (๒) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๘.”วัดสะแก” แดนอสุภกรรมฐาน (๑) ๒๙.พระราชทานนามวัดใหม่ (๒) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)
  คัมภีร์พระวิทยากร "หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนรธรรม" สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๑๐๖. ก่อตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ๑๐๗. การสืบทอดพระพุทธศาสนา เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า องค์จริง จากอินเดีย ภาพถ่ายโดย ศิลปิน อาสาฬห์ชัย : กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๑๐๔. กำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ๑๐๕. การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เรียนรู้ปฏิปาทพระเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาสู่โลกกว้าง พระผู้สร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ จากรากฐานของสังคมไทย ที่มีวัฒนธรรมแห่งความเป็นชนชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ที่สืบเนื่องมาจากคุณธรรม จริยธรรม แห่งพระพุทธศาสนา จนก่อเกิด "สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์" กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...

  TRENDING RIGHT NOW