Home วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๔.วัดสระเกศฯ วัดสุทัศน์ มีบูรพาจารย์ร่วมกัน ๒๕. พระโอวาทวันปีใหม่และปีสุดท้าย เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ ( ตรงกับเดือน ๖ ของไทย )เดือนวิสาขะ และวันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์...
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๒. กลับคืนสู่กรุงเทพมหานคร อีกครั้ง ๒๓. สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่...

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  วันนี้วันพระ วันวิสาขปุรณมีบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอุปัชฌาย์

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๔. เข้าเมืองกรุง มุ่งเรียนบาลี ๑๕.กระเป๋าสตางค์ของโยมพี่สาว เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เรียนรู้ศึกษาปฏิปทาพระมหาเถระ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๒. หลวงพ่อพริ้ง วิปัสสนาจารย์แห่งเกาะสมุย ๑๓. เรียนนักธรรมที่วัดแจ้ง เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ศึกษาเส้นทางชีวิตและความคิดของพระเถระรูปหนึ่ง เมื่อแรกตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรเพียง ๗ วัน
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐. ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อพริ้ง ๑๑. เรียนกรรมฐานที่ป่าช้า เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระผู้ปิดทองหลังพระ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘. วัดเฉวงในอดีต ๙. อสุภสัญญา มรณานุสติกรรมฐาน เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  วันนี้ วันพระ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ...
  สามเณรเกี่ยว โชคชัย บรรพชาขณะอายุ ๑๓ ปี

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕. จุดเริ่มต้นแห่งก้าวย่างบนเส้นทางธรรม ๖. สู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ๗. บรรพชาวันแรก เรียบเรียงโดย...

  ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน...
  ภาพวาด สมเด็จพระพุฒาจารย์ โดยศิลปิน สมยศ คำแสง เกรยองบนกระดาษ : ขอขอบคุณ ภาพจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ : ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินทอง เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  “เมตตาคำเดียว” วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑. ปฐมบทแห่งชีวิต – ๔. ความฝันของโยมแม่ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต...

  วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักกราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ศึกษาวิธีคิด ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคกึ่งพุทธกาล "เมตตาคำเดียว" วิถีแห่งผู้นำ ...

  TRENDING RIGHT NOW