Home ปุจฉา-วิสัชนาอกาลิโก

ปุจฉา-วิสัชนาอกาลิโก

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๗๗. ลมหายใจของแผ่นดิน ๗๘. หลักการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๗๙.  สร้างหลักปักฐาน  : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระพุทธรูป หลวงพ่อโชคดี ในศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวัโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ภาพในอดีต

  ปุจฉา-วิสัชนา อกาลิโก : จากหนังสือพุทธประทีป จากรายการ  ททบ.๗(๒๕๐๗) โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ปุจฉา-วิสัชนา อกาลิโก :จากหนังสือพุทธประทีป จากรายการ  ททบ.๗ (๒๕๐๗) โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี

  TRENDING RIGHT NOW