หน้าแรก ปุจฉา-วิสัชนาอกาลิโก

ปุจฉา-วิสัชนาอกาลิโก

  "ดอกบัวในสวน" ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  ปุจฉา-วิสัชนากับพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี เรื่อง ทุกข์จริงหนอ ตั้งใจรับวิบากกรรมให้หมดในชาตินี้ และจะปฏิบัติธรรมให้สิ้นทุกข์ แต่เมื่อเจอกับทุกข์และวิบากกรรมหนักจริงๆ รับไม่ไหวจะวางจิตอย่างไร จึงจะไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางได้

  ปุจฉา-วิสัชนากับพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี เรื่อง ทุกข์จริงหนอ และ ตั้งใจรับวิบากกรรมให้หมดในชาตินี้ จะปฏิบัติธรรมให้สิ้นทุกข์ แต่เมื่อเจอกับทุกข์และวิบากกรรมหนักจริงๆ รับไม่ไหวจะวางจิตอย่างไร จึงจะไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางได้ ภาพวาดประกอบ " พุทธะ ผู้ตื่น " โดย...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๗๘. ลมหายใจของแผ่นดิน ๗๙. หลักการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๘๐.  สร้างหลักปักฐาน  : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระพุทธรูป หลวงพ่อโชคดี ในศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวัโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ภาพในอดีต

  ปุจฉา-วิสัชนา อกาลิโก : จากหนังสือพุทธประทีป จากรายการ  ททบ.๗(๒๕๐๗) โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ปุจฉา-วิสัชนา อกาลิโก :จากหนังสือพุทธประทีป จากรายการ  ททบ.๗ (๒๕๐๗) โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี

  TRENDING RIGHT NOW