เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เรารักในหลวง

เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  จากคอลัมน์ จาริกบ้านจารึกธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จากคอลัมน์ จาริกบ้านจารึกธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บันทึกจากคอลัมน์ “จาริกบ้าน จารึกธรรม” หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และที่ได้พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ตาม ต่างตั้งใจกันทำความดี ในการทำความดีนั้นก็เพื่ออุทิศถวายพระองค์ท่านมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ และวันต่อๆ ไป

ถามว่าทำไม คนไทยถึงรักในหลวง ตอบได้เลยว่า เพราะพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้คนไทยไว้มากมาย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการ จะหาพระราชาที่ไหนที่ทำอย่างพระองค์ท่าน

ตอนที่ผู้เขียนเป็นเด็กเกิดที่จังหวัดสกลนคร  ในช่วงฤดูหนาวพระองค์เสด็จประทับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  แล้วก็เสด็จไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในแถบภาคอีสาน  ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมคนเฒ่าคนแก่พอทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาที่หมู่บ้านนั้น  หมู่นี้ก็ตามกันไปรับเสด็จ

พอโตขึ้นจึงเริ่มทราบว่า พระองค์องค์เสร็จมาแล้ว ทำให้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย  อาทิ อ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน บริเวณใกล้เคียงกับชุมชนบ้านเกิดของผู้เขียนนั้นมีอ่างเก็บน้ำไหลผ่านถึงสี่แห่ง  ที่นาของผู้เขียนนั้นมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำสองแห่งไหลผ่าน ที่สำคัญมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) พระองค์เสด็จไปในที่ไหนแล้ว ที่นั่นจากแห้งแล้งก็จะมีน้ำใช้ ฝนแล้งก็จะมีฝนตก ที่ดินปลูกอะไรไม่ได้ หลังจากที่พระองค์เสด็จไปแล้วก็ทำให้ปลูกไม้ผล ไม้ดอกได้

“แล้วจะไม่ให้คนไทยรักในหลวงได้อย่างไร  

นับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์  

มีพระปฐมบรมราชโองการ

ที่ประกาศในวันบรมราชาภิเษกว่า

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  

นับตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต  แม้พระองค์ประชวรก็ได้ทราบข่าวว่าพระองค์ทรงงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนไทยตลอดเวลา  ที่ไหนในประเทศไทย ซึ่งเราไปแล้วไม่ได้ยินว่า พระองค์ไม่เคยเสด็จมาในที่นั้น เป็นไม่มี

พระองค์เสด็จไปในทุกที่ พระองค์เสด็จไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ทุกคนเมื่อพูดถึงในหลวงแล้วก็ทำให้น้ำตาไหล  ทุกคนรักพระองค์  แต่ทำอย่างไร เมื่อรักในหลวงแล้วจะทำให้สมพระราชหฤทัยของพระองค์

เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นิพนธ์เรื่อง ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง”  ไว้อย่างงดงาม ขอยกเรื่องการที่ประชาชนจะแสดงตนชัดว่ารักพระองค์ โดยมีการแสดงออก ๔ ประการ กล่าวคือ

กตัญญู

สำนึกรู้ เข้าใจ มองเห็นซาบซึ้งในพระคุณนานัปการที่ได้ทรงบำเพ็ญ  สมดังพระราชปณิธานว่าจะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

อัตตถัญญู

 มีปัญญารู้คุณค่า ความหมาย เหตุผลตระหนักในความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งที่เป็นพระราชปณิธานอันเป็นข้อหลักใหญ่ และพระราชประสงค์จำเพาะของโครงการในพระราชดำริ หรือกิจการงานที่เกี่ยวข้องมาถึงตน

ปฏิบัติบูชา

เมื่อรักพระองค์ จะยกย่องเทิดทูน ก็ทำอย่างที่พระสอนว่า ให้บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ โดยร่วมมือร่วมแรง ทำกิจหน้าที่ของตน เพื่อให้สำเร็จบรรลุผลที่มุ่งหมายจนได้ถวายความสำเร็จนั้นเป็นเครื่องบูชาพระคุณ

ภาวนาปธาน

สุดท้าย เพื่อให้ทำได้ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะต้องไม่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชา แต่พยายามพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญาความสามารถ ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาแล้วอย่างดี

เมื่อทำดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันต่างๆมากมาย จึงเป็นของจริงจังมีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายหรือสูญเปล่า

ในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยรักภักดีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของการคณะสงฆ์เองโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป  

เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ในนามของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นพระวิทยากรถวายความรู้พระภิกษุสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๒ แห่งคือ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดภูเขาหลง และศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อีกทั้งโครงการอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๓ แห่ง คือ วัดนิคมพัฒนาราม ผัง ๗ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วัดประชุมชนธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และวัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การที่คนไทยทั้งชาติได้แสดงความอาลัยรักด้วยการทำงานความดีต่างๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในส่วนของการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ที่มีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทั้งประเทศ และในนานาประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่ เป็นความรักที่จะหาที่ไหนเหมือน พูดเป็นภาษาทั่วไปคือ การจัดงานพระบรมศพที่พร้อมกันทั่วโลก

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน

เรารักในหลวง เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here