พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย

รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๓/๑๐๑)

“ประชาธิปไตยเป็นสิ่งมีชีวิต  จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ”

       พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

อาจารย์สมพร เทพสิทธา เขียนไว้ในเอกสารเรื่อง “ การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย” ตอนหนึ่งว่า  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ พระตำหนักจิตรลาดรโหฐาน  ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เกี่ยวกับประชาธิปไตย  มีสาระสำคัญดังนี้

“ประชาธิปไตยเป็นสิ่งมีชีวิต 

จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ”

จากพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมา  แสดงว่า ประชาธิปไตยเป็นสิ่งมีชีวิต จะต้องมีการพัฒนาตามกฎวิวัฒนาการ  จึงจะเกิดความสมบูรณ์

การพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความสมบูรณ์จะต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔ ประกอบ และมีปัญญาควบคู่ไปด้วย (admin)

และในเอกสาร “การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญา” เขียนโดย อาจารย์สมพร เทพสิทธา เขียนไว้เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญา ตอนหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาว่า   

ในพระพุทธศาสนา  คำว่า “ปัญญา” มักจะใช้คู่กับสติ  เป็น “สติปัญญา”

สติปัญญา เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทุกคน  ที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ต้องการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ  ต้องการมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต  ผู้ใดที่ขาดสติปัญญาหรือมีสติปัญญาไม่สมบูรณ์  จะมีความลำบากในการดำเนินชีวิต  จะไม่ได้รับความสำเร็จในการทำงาน  ชีวิตจะไม่สามารถเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาให้เกิดปัญญาคู่กับสติจึงเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของทุกคน

คำว่า “สติ” แปลว่า “รู้ตัว” คำว่า “ปัญญา” แปลว่า “รู้ทั่ว” คนทุกคนจึงจำเป็นต้องมีสติปัญญา ให้เป็นผู้รู้ตัวและรู้ทั่วอยู่เสมอ  ความรู้ตัวจะทำให้เราไม่ประมาท  ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้  รู้ว่า อะไรผิด อะไรถูก  อะไรควรทำ  อะไรไม่ควรทำ  อะไรเป็นประโยชน์  อะไรไม่เป็นประโยชน์  จะช่วยให้เรามีความคิดถูกต้อง  เป็นมโนสุจริต  มีการพูดจาถูกต้อง  และมีการกระทำที่ถูกต้อง เป็นกายสุจริต 

ส่วนหนึ่งจากเอกสารเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย” (หน้า ๑)เขียนโดย สมพร เทพสิทธา เอกสาร และ เอกสารเรื่อง “การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญา” (หน้า ๙ ) เขียนโดย อาจารย์สมพร เทพสิทธา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (จากเพจ สมพร เทพสิทธา (ตอนที่๒๒๓/๑๐๑) วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ )

“พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย” รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๓/ ๑๐๑)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here