จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ

ขอพระพุทศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาล

ญาณวชิระ

หนังสือที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องอ่าน

“ลูกผู้ชายต้องบวช”

เรียนรู้ชีวิตลูกผู้ชาย ภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ เพื่อเรียนรู้ชีวิตพระภิกษุที่สมบูรณ์

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช โดย ญาณวชิระ

๒. อานิสงส์ของการบวช

เหตุที่มีคำกล่าวว่า “ลูกผู้ชายต้องบวช”  เพราะการบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด เป็นการทำความหวังสุดท้ายของพ่อแม่ให้บริบูรณ์  นอกเหนือจากความหวังที่ต้องการให้ลูกเป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต  ในหน้าที่การงาน  มีความปลอดภัยในชีวิต 

การมีโอกาสเกิดเป็นลูกผู้ชาย ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา  ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิต เป็นความโชคดีที่ลูกผู้ชายอีกหลายพันล้านไม่มีโอกาสสัมผัสได้ ยิ่งถ้ามีโอกาสได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา ดำเนินชีวิตอย่างพุทธบุตร ผู้แสวงหาความสงบ แม้ชั่วระยะเวลาหนึ่งของชีวิต มากบ้าง น้อยบ้าง ตามโอกาส  ยิ่งเป็นช่วงชีวิตที่งดงามควรค่าแก่การจดจำ   ยากที่จะลืมได้ 

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

บางคนเชื่อว่า การบวช ๗ วัน ๑๕ วัน  ๑ เดือน  เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า อายุพระศาสนาสั้นเข้า เป็นยุคที่พระศาสนาเสื่อม แต่ถ้ามองกลับกัน  ตราบใดที่ยังมีคนบวช ๗ วัน ๑๕ วัน  ๑ เดือน ติดต่อกันไม่ขาดสาย  ตราบนั้น  พระพุทธศาสนาก็ไม่มีวันเสื่อมสลาย สีแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ จะยังสงบเย็นเหลืองอร่ามโลกตลอดไป 

ในอีกด้านหนึ่ง  ผู้ที่ผ่านการบวชเรียนเขียนอ่าน ๗ วัน ๑๕ วัน  ๑ เดือน หรือ ๑ พรรษา เมื่อลาสิกขากลับไปดำเนินชีวิตอย่างชาวบ้าน  เขาเหล่านั้นก็ล้วนผ่านเส้นทางธรรมมาแล้ว ย่อมมีหลักให้กับชีวิต สามารถประคับประคองตนให้อยู่ในกรอบแห่งชีวิตที่ดีงามได้  เป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยา เป็นพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ   เป็นหลักในการเผยแผ่ธรรมะ เป็นกำลังในการสืบทอดพระศาสนา และเป็นปราการที่แข็งแกร่งในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

           เขาจะเป็นคนที่มีความอดทนเข้มแข็ง

และกล้าแกร่ง 

แม้ในยามเผชิญช่วงเวลา

แห่งความยากลำบากของชีวิต  

การบวชในพระพุทธศาสนา เป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แม้พระองค์ทรงเป็นโอรสกษัตริย์ แต่พระองค์กลับเสียสละทุกอย่างออกบวช เพื่อแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์  ในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ตามที่ทรงประสงค์

ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช ตอนที่ ๒ ภาพประกอบโดย หมอนไม้
ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช ตอนที่ ๒ โดย ญาณวชิระ
ภาพประกอบโดย หมอนไม้

พระองค์อาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ออกเทศนาสั่งสอนผู้คนให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต และวิธีการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชีวิต สูงสุดจนถึงความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง  มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสขอบวชตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมาก  แม้ผู้ที่บวชในปัจจุบัน  ก็ชื่อว่าบวชตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ในทางพระพุทธศาสนา แสดงเรื่องการบวชไว้ว่า  เป็นสิ่งที่ให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประพฤติปฏิบัติด้วยกาย  วาจา  ใจโดยตรง

ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะน้ัน
ขณะเตรียมบวชสามเณรเอิร์ต
หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ แบบปก /รูปเล่ม พระมหาเดชา ปญฺญาคโม /พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส ที่ปรึกษา พระเทพรัตนมุนี / พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และ พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ ภาพปก ศิลปิน พีร์ ขุนจิตกร ภาพวาดประกอบ หมอนไม้ บรรณาธิการ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฯ กรุงเทพ ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ แบบปก /รูปเล่ม พระมหาเดชา ปญฺญาคโม /พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส ที่ปรึกษา พระเทพรัตนมุนี / พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และ พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ ภาพปก ศิลปิน พีร์ ขุนจิตกร ภาพวาดประกอบ หมอนไม้ บรรณาธิการ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฯ กรุงเทพ ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ท่านใดสนใจหนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร อุปถัมภ์การจัดพิมพ์โดย บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด ติดต่อขอรับได้เป็นธรรมบรรณาการ (ฟรี) จนกว่าหนังสือจะหมด ที่ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (๒) อานิสงส์ของการบวช โดย ญาณวชิระ

จาก คอลัมน์ ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here