คราวที่แล้วอาตมาเล่าให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙), อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปแรก และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)
เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

ก่อนจะอ่านตอนนี้อยากจะรบกวนท่านย้อนไปอ่านจาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑, ตอนที่ ๒, ตอนที่ ๓ และตอนที่ ๑๑ แล้วถึงจะอ่านตอนที่ ๑๒ นี้จะเห็นภาพความเชื่อมโยงการทำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ระหว่างวัดพุทธาราม ลีดส์ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ตลอดถึงเรื่องที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้บุกเบิกงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในไทยและต่างประเทศให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๒

“วัดพุทธาราม ลีดส์ อนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)”

โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

พุทธศักราช  ๒๕๑๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)   เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรก เยือนทำเนียบขาว อย่างเป็นทางการ  ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
พุทธศักราช ๒๕๑๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)
เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรก เยือนทำเนียบขาว อย่างเป็นทางการ
ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๒

วัดพุทธาราม ลีดส์ อนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)

           ครั้งหนึ่งช่วงระหว่างที่อาตมาทำงานในนามพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกรรมการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้เข้าไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ กับอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, หัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ในขณะนั้น ได้เล่าให้อาตมาฟังว่า พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ, กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ได้ดำริและดำเนินงานสร้างวัดพุทธาราม ลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  ด้วยเหตุผลหลัก ๆ นั้นมี ๒ ประการด้วยกัน

(จากซ้าย ) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ,
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)
และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ)

           ประการแรก สร้างวัดพุทธาราม ลีดส์ เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ไทยคณะแรกที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างเป็นทางการ เพราะใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เดินทางไปในทวีปยุโรปและอเมริกา ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จฯเป็นหัวหน้าคณะ และมีคณะร่วมเดินทางคือ, เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ และ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน รวมระยะเวลาการเดินทางในครั้งนั้น ๘๐ วัน ใน ๑๑ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส  เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี  กรีก และอินเดีย

การเดินทางไปจาริกธรรมในดินแดนตะวันตกของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทั้ง ๓ ท่าน ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทยที่มีการจาริกธรรมไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนารอบโลกและไกลที่สุด การเดินทางในครั้งนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทั้ง ๓ ท่าน ได้วางรากฐานการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนส่งผลให้เกิดวัดไทยในดินแดนยุโรป และอเมริกาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

อาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ยังได้เล่าให้อาตมาฟังต่อไปอีกว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ นั้นนอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระนักยอดบริหารงาน ปกครองคณะสงฆ์แล้ว ท่านยังได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการทำงานศาสนสัมพันธ์ สร้างวัดไทยในต่างแดน ตลอดทั้งให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปประจำ ณ วัดไทยในต่างประเทศ เป็นเวลามากว่า ๖๐ ปี ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการทำงานมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) ผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ

           ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้เองจึงทำให้พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ในขณะนั้น นอกจากท่านจะสานงานเก่าและต่อยอดอุดมการณ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เป็นพระอาจารย์ของท่าน ในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความตั้งใจสร้างวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร ให้เป็นอนุสรณ์เจ้าประคุณสมเด็จฯ พร้อมทั้งเป็นสำนักงานศูนย์กลาง การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก ซึ่งเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไว้อย่างสูงสุด ดังจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป

           ประการที่สอง เพื่อให้วัดพุทธาราม ลีดส์ เป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้ว ตลอดถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านศาสนสัมพันธ์กับศาสนาอื่น ๆ และที่สำคัญคือเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

(จากซ้าย ) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ,
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ)
และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)

           ด้วยการที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปี เมื่อการทำงานตกมาถึงรุ่นลูกศิษย์คือพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ นอกจากจะได้เดินตามและทำงานตามปณิธานของพระอาจารย์ตนเองแล้ว ยังมีความตั้งใจที่จะได้ต่อยอดอุดมการณ์ในการทำงานแผ่แผ่พระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้น

           ซึ่งการสร้างวัดพุทธราราม ลีดส์ นั้นไม่ใช่เป็นศูนย์กลางการประสานงานของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพียงเท่านั้น แต่ตั้งใจให้ที่ตรงนี้เป็นเสมือนเป็นหัวใจของการประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลกในอนาคตด้วย ด้วยการที่พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่วัดสระเกศ จึงต้องการให้มีสำนักงานประสานงานทั้ง ๒ หน่วยงานของคณะสงฆ์ในต่างเทศด้วย

           วัดพุทธราราม ลีดส์ จึงจะเป็นศูนย์กลางการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงทั่วทุกทวีปในต่างประเทศ พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงกับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยผ่านทางสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ท่านพูดเสมอว่าการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศต้องมีความเชื่อมโยง และเกื้อกูลด้านองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ และพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การตอบโจทย์ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน

           ตรงจุดนี้เองทางสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้พระธรรมทูตในต่างประเทศ กับพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศได้มาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกัน อันจะทำให้การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยมีความเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

           ดังนั้นเมื่ออาตมาได้เดินเข้าไปในวัดพุทธาราม ลีสด์ สิ่งแรกที่เห็นภาพในใจก็คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พร้อมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ได้เคยเล่าให้ฟังก็ปรากฏขึ้นในหัวทันที และเมื่อใครได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปในวัดพุทธราราม ลีสด์ สหราชอาณาจักร น้อยคนนักที่จะได้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการสร้างวัดนี้ คงจะเข้าใจว่าเป็นวัดในต่างประเทศทั่ว ๆ ไป แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่

           อย่างไรก็ตาม เมื่ออาตมาได้จาริกธรรมไปถึงเมืองลีสด์ สหราชอาณาจักร นอกจากวัดพุทธาราม ลีสด์ ที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษแล้ว ในเมืองลีสด์ตามที่อาตมาได้บันทึกไว้ในบ้านเมืองเขา ก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่น่าสนใจมากเช่นกัน ในโอกาสตอนต่อ ๆ ไปก็จะได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกัน

           สำหรับในจาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนต่อไป ตอนที่ ๑๓ อาตมาจะได้เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับในดินแดนสกอตแลนด์เป็นตอนแรก ซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะถือว่าเป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์พัน ๆ ปี มีอะไรน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ติดตามได้ในคอลัมน์นี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมเด้อ !!

เขียนธรรมสื่อถึงโลก

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระธรรมทูต สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่้นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระธรรมทูต สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่้นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๒

วัดพุทธาราม ลีดส์ อนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here