“ขุนเขาย่อมมีวันทลาย

สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง

แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง”

ญาณวชิระ

บันทึกการเดินทาง…“ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง”

ฉบับ ญาณวชิระ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(ตอนที่ ๑) แถลงข่าวจากตึกไทยคู่ฟ้า

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพจไทยคู่ฟ้า ได้ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว เรื่อง การจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ขึ้น ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

และในกาลสมัยอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คณะพระเถระวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ทั้ง ๕ รูป ประกอบด้วย
• พระธงชัย สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ)
• พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน (อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์)
• พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)
• พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส (อดีตพระศรีคุณาภรณ์)
• พระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม (พระครูสิริวิหารการ)

ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเรียบเรียงหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดว่า ทศชาติ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานที่ตั้งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ไม่ว่าพระองค์จะต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ปณิธานของพระองค์ ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

และเมื่อได้น้อมรำลึกถึงพระราชจริยาวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญ ต่อบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญพระบารมี อันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลอาณาประชาราษฎร์ ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นประโยชน์อันควรนำออกเผยแพร่ให้กว้างขวาง จึงได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้ง บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดทำหนังสือทศชาติ เป็น E-Book และ Audiobook เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งท่านสามารถ สแกน และดาวน์โหลดหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ได้ทาง QR code โดย กดลิงก์ ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ://www.opm.go.th/opmportal/index.asp

หนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าวนี้ ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เพื่อให้เป็นพุทธชาดกที่ประชาชนในทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

(หมายเหตุ ภาพ) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับพลตำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล (ขอขอบพระคุุณ ภาพจากเพจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะมอบให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อมาว่า คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ที่แสดงถึง

“ความมุ่งมั่นและปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นรากฐานของความเพียรพยายามที่จะมอบให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามบนโลกนี้ ได้มองเห็นแก่นธรรมของชีวิตอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน ในสังคม หรือความสุขสงบในจิตใจตามวิถีพุทธและก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข ประเทศชาติร่มเย็น

“อาทิเช่น ธรรมของความเพียร ความอดทนต่อทุกข์ ความกตัญญูกตเวที ความวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ ล้วนเป็นธรรมที่ประชาชนควรยึดถือปฏิบัติด้วยเพื่อยังประโยชน์ใน ๓ ส่วนคือ ตนเอง สังคม และประเทศชาติบ้านเมือง”

รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะสงฆ์ได้มีการจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติทำนองอีสาน ปริวรรตสำนวนเทศน์ จากหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติเฉลิมพระเกียรติทำนองอีสาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยจะจัดกิจกรรมการเทศน์กระจายไปยังวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ปรารภการจัดโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ทำนองอีสาน ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เป็นที่แรก : ขอขอบพระคุณ YouTube ช่อง Paknam Bungsrapang

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อมาอีกว่า ยังมีวัดต่างๆ ในอีกหลายจังหวัดที่แสดงความประสงค์ต้องการใช้หลักธรรม จากหนังสือทศชาติชาดกนี้ ไปเป็นเนื้อหาในการเทศนาธรรม อาทิเช่น คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ร่วมกันดำเนินโครงการ “คุณธรรมนำใจ เทิดไท้ พระพันปีหลวง ด้วยทศชาติชาดก” เพื่อบรรยายธรรม ตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และทัณฑสถานทั้งในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป


ในส่วนของมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย ซึ่งมีพี่น้องเชื้อสายไทยทรงดำ อยู่ในราชอาณาจักรไทยประมาณ 4 ล้านคน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมใจกันที่จะจัดโครงการ “ไทดำร่วมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง” สาธยายพระไตรปิฎก สาธยายบารมี ๓๐ ทัศ จากหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติด้วย โดยจัดขึ้นที่สมาคมไทยทรงดำ (ไตดำ) ประเทศไทย นอกจากนี้ วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน มีความประสงค์จะนำเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ ไปบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านหนังสือในรูปแบบ e-Book หรือฟังเนื้อหาในรูปแบบ Audiobook บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) และติดตามรับฟังจากรายการทั่วทิศถิ่นไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. โดยได้เริ่มออกอากาศเป็นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

และสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือฯ ได้ทาง e-Form บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทางรายการทั่วทิศถิ่นไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2283 4225, 0 2283 4223, 0 2283 4251 หรือเฟซบุ๊ก “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

ขอขอบพระคุณ ภาพและเนื้อหาข่าว รวบรวมและเรียบเรียงจาก เว็บไซต์ สำนักนายกรัฐมนตรี , เว็บไซต์ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี , เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์แพรว praew.com, เว็บไซต์ไทยรัฐ , เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, YouTube ช่อง Paknam Bungsrapang , YouTube ช่อง Jariyatam Channel และสื่อทุกสำนัก รวมไปถึงโซเชียลมีเดียทุกเพจ

บันทึกการเดินทาง…”ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๑) แถลงข่าวจากตึกไทยคู่ฟ้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here