Home Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  ขอขอบคุณ ภาพจาก facebook วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  “เราตายได้ แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้” น้อมเศียรเกล้าอภิวาท อาจาริยบูชา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : ๗ ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)...

  ขอขอบคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร "ในปัจจุบัน การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเดียว มิอาจจะรักษาพระศาสนาไว้ได้ ในขณะที่นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ก้าวล้ำหน้าพระสงฆ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสังคมรุ่นเก่าไปแล้า หากพระสงฆ์ปิดกั้นตนเอง ไม่พยายามเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ของคนในยุคนี้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ไม่พยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนในปัจจุบัน และไม่พยายามที่จะหาวิธีการใช้ความรู้ของยุคสมัยเป็นสื่อในการถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ก็ยากที่จะรักษาพระศาสนาไว้"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จากธรรมนิพนธ์ "เย็นหิมะในรอยธรรม"
  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๓) "เวลาใจปกติ ความสุขก็บังเกิดขึ้น" : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่องและภาพ

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๓) “เวลาใจปกติ ความสุขก็บังเกิดขึ้น” : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่องและภาพ

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๓) "เวลาใจปกติ ความสุขก็บังเกิดขึ้น" : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่องและภาพ จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๓) "เวลาใจปกติ ความสุขก็บังเกิดขึ้น"
  "กราบก้อนอิฐ คิดถึงพระพุทธเจ้า" ตามรอยบาทพระศาสดา จากมุมมองบทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ โดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส เรื่องและภาพ

  “กราบก้อนอิฐ คิดถึงพระพุทธเจ้า” ตามรอยบาทพระศาสดา จากมุมมองบทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ โดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส เรื่องและภาพ

  "กราบก้อนอิฐ คิดถึงพระพุทธเจ้า" ตามรอยบาทพระศาสดา จากมุมมองบทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ โดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส เรื่องและภาพ "กราบก้อนอิฐ คิดถึงพระพุทธเจ้า" ตามรอยบาทพระศาสดา เล่าเรื่องความประทับใจ
  ความเป็นมาของพระอภิธรรม เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๔) เรื่องของเวลา ภาษา และปาฏิหาริย์ : เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๔) เรื่องของภาษา...
  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๑) พระเตมีย์ : เนกขัมมบารมี (ตอนจบ) สู่ทางโพธิญาณ โดย ญาณวชิระ :...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง ขอน้อมถวาย ผลงานนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วาพุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง...
  พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท

  น้อมเศียรเกล้า อาเศียรวาท กราบสรีรสังขาร “หลวงปู่สุข โกวิโท” พระผู้สานสร้าง…ทางพระพุทธศาสนา (๑) ตามรอยพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท

  พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดป่าพรหมนิมิต จังหวัดศรีสะเกษ ละสังขารที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หลังจากท่านอาพาธด้วยโรคหัวใจและปอดมากว่า ๑๓ ปี...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และคณะสงฆ์ ออกบิณฑบาตที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๙

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต”

  พระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต"
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๒๑ ) “มหาจุฬาฯ กับเรื่องเก่าๆ ที่ควรเข้าใจ ๓. มองสามมหาวิทยาลัยไทยในยุคแรก : พระพรหมคุณาภร (ป.อ.ปยุตฺโต)...

  น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๖ ปี วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
  พระมหากลั่น ปิยทัสสี พระอาจารย์สอนภาษาบาลีให้แก่พระเงื่อม อินทปัญโญ จนกระทั่งสอบ ปธ.๓ ประโยคได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติ (ที่มา หนังสืออนุทินภาพ ๖๐ ปี สวนโมกข์ หน้า ๓๔)

  “หลวงพ่อได้พบกับท่านพุทธทาส เพราะเป็นศิษย์อาจารย์มหากลั่นด้วยกัน ” เปิดบันทึกเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เขียนถึงท่านพุทธทาส และ เปิดจดหมายท่านพุทธทาสเขียนถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ

  ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ขอขอบคุณ ภาพจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ "เพราะเราทุกคนคือคนเดียวกัน มาจากธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม เหมือนกัน และจะต้องกลับคืนสู่ธาตุสี่เช่นกัน" ...น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา "๑๑๔ ปีชาตกาลท่านอาจารย์พุทธทาส ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ "

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๑๙) “มหาจุฬาฯ กับเรื่องเก่าๆ ที่ควรเข้าใจ ๑.เลขาธิการมหาจุฬาฯ ๒๕๐๗-๒๕๒๑ : พระพรหมคุณาภร (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๖ ปี วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

  TRENDING RIGHT NOW