Home Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๙) “เพ่งความสนใจลงไปถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันมหาปวารณาออกพรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ "พระ" ภาพประกอบโดย มนสิกุล บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น ภาพในอดีต กับสามเณรเอิร์ต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๘) “เพ่งความสนใจลงไปที่อิริยาบถ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑...

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ : รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป…”วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี”

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป... "วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี" วันสำคัญ แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสรมหาเถระ)

  วิถีแห่งผู้นำ “เมตตา” คำเดียว : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) บทที่ ๑- ๕

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) “เมตตา” คำเดียว    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) กราบขอบพระคุณ ภาพจาก วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
  พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๔) “ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๔) “ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๓) “โฉมหน้าของตัณหา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๓) "โฉมหน้าของตัณหา”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๕) “มฆมาณพ และวัตรบท ๗ ประการ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ...

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อนันตะ จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๕) "มฆมาณพ และวัตรบท ๗ ประการ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”...

  “วัดสระเกศ จุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ” : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๗) เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “วัดสระเกศ จุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ” : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๗) เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) :...

  ความรักของแม่นั้นไร้ขอบเขต ดังที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า…ผู้ใดสำนึกในบุญคุณพ่อแม่แล้ว มีความปรารถนาจะตอบแทนคุณท่านอันมากล้น ต้องได้บวชในพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่า ตอบแทนบุญคุณท่านอย่างแท้จริง

  หนังสือ "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน " เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดยสำนักพิมพ์อนันตะ "เพราะความรัก ความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักที่ไร้ขอบเขต ไม่มีพรมแดนขีดกั้น แผ่ไพศาลไปไม่มีประมาณ ก้าวข้ามกาลเวลา งดงามตราบชั่วนิรันดร์กาล ...

  TRENDING RIGHT NOW