หน้าแรก Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  เปิดพิกัด เที่ยวงานแห่เทียนพรรษา “เยือนอุบล เบิ่งชุมชนคนทำเทียน”

  พิกัดเที่ยวงานแห่เทียนพรรษา ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗
  องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ งาน "กาลจักร ครั้งที่ ๓๒ : เพื่อสันติภาพโลก" ( Kalachakra 2012 for World Peace) ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

  จากหัวใจ … ‘ทะไลลามะ’ (Dalai Lama : from the Heart) ตอนที่ ๒๐ ตะเกียงแห่งแสงจันทร์ : บันทึกความทรงจำงานภาวนา...

  ลามะ เดินทางมาถวายพรแด่องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ ในงาน "กาลจักร ครั้งที่ ๓๒ : เพื่อสันติภาพโลก" ( Kalachakra 2012 for World Peace) ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ภาพถ่ายโดย...

  “พระสงฆ์หนึ่งรูป สร้างคุณูปการให้สังคมประมาณค่ามิได้”เรียนรู้ประวัติและปณิธานการบวชของ พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. กับการอุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์

  ขอให้ความดีคุ้มครองทุกท่าน พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. เรื่องเล่า...เล่าเรื่องประวัติและปณิธานของพระเล็กๆ รูปหนึ่งที่แสงสปอร์ตไลท์ส่องไปไม่ถึง แต่ความเมตตากรุณาส่องสว่างกว้างไกลในใจของผู้คน ...พระผู้สร้างคนให้เกิดปัญญา พึ่งพาตนเองได้ ท่านมีปณิธานของการบวชตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยการสละชีวิตฆราวาสเพื่อการอุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์ จนถึงปัจจุบัน ท่านยังคงมุ่งมั่นในการสร้างบารมี บวชสามเณร ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง สงเคราะห์โรงพยาบาลและคนทุกข์ยากไม่มีวันหยุด...

  เปิด”อาคารบุญพระศาสนาพัชรานุสรณ์” โรงเรียนบ้านเทิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อการศึกษาที่มั่นคง และเพื่อความร่มเย็นในบวรพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาล

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีฉลองพระสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ในพพระบรมมหาราช วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ : ภาพถ่ายจากนิทรรศการ บริเวณสุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
  อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  อาจาริยบูชา ๘ ปี แห่งการละขันธ์ ( ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) ๑๐๓ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์อุบาสิกาคุณรัญจวน...

  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา บันทึกไว้ในความทรงจำ...วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

  “การบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่” สามเณรพุทธศากยบุตร “ฮ่มธรรม ฮ่องคำอิสาน : ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี สร้างต้นทุนชีวิตด้วยความเพียร”

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนพุทธศากยบุตร "ฮ่องธรรม ฮ่องคำอิสาน” เป็นการ “ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี” ในช่วงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พุทธสถานฮ่องธรรม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

  TRENDING RIGHT NOW