Home Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ /ที่ปรึกษา : พระพรหมสุธี ,พระธรรมสิทธินายก, พระราชปัญญาโสภณ, พระสิทธิธรรมธาดา , พระครูอรรถเมธี, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ / ภาพประกอบ-แบบก : ทวิช สังข์อยู่ /จิตกรรมฝาผนัง : พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ /จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ คณะ ๗ /ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับธรรมทาน

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๑) พระเตมีย์ : เนกขัมมบารมี (ตอนที่ ๕) สู่ทางโพธิญาณ ๑ โดย ญาณวชิระ...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง ขอน้อมถวาย ผลงานนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วาพุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง...
  พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท

  น้อมเศียรเกล้า อาเศียรวาท กราบสรีรสังขาร “หลวงปู่สุข โกวิโท” พระผู้สานสร้าง…ทางพระพุทธศาสนา (๑) ตามรอยพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท

  พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดป่าพรหมนิมิต จังหวัดศรีสะเกษ ละสังขารที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หลังจากท่านอาพาธด้วยโรคหัวใจและปอดมากว่า ๑๓ ปี...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และคณะสงฆ์ ออกบิณฑบาตที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๙

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต”

  พระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต"
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๒๑ ) “มหาจุฬาฯ กับเรื่องเก่าๆ ที่ควรเข้าใจ ๓. มองสามมหาวิทยาลัยไทยในยุคแรก : พระพรหมคุณาภร (ป.อ.ปยุตฺโต)...

  น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๖ ปี วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
  พระมหากลั่น ปิยทัสสี พระอาจารย์สอนภาษาบาลีให้แก่พระเงื่อม อินทปัญโญ จนกระทั่งสอบ ปธ.๓ ประโยคได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติ (ที่มา หนังสืออนุทินภาพ ๖๐ ปี สวนโมกข์ หน้า ๓๔)

  “หลวงพ่อได้พบกับท่านพุทธทาส เพราะเป็นศิษย์อาจารย์มหากลั่นด้วยกัน ” เปิดบันทึกเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เขียนถึงท่านพุทธทาส และ เปิดจดหมายท่านพุทธทาสเขียนถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ

  ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ขอขอบคุณ ภาพจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ "เพราะเราทุกคนคือคนเดียวกัน มาจากธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม เหมือนกัน และจะต้องกลับคืนสู่ธาตุสี่เช่นกัน" ...น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา "๑๑๔ ปีชาตกาลท่านอาจารย์พุทธทาส ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ "

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๑๙) “มหาจุฬาฯ กับเรื่องเก่าๆ ที่ควรเข้าใจ ๑.เลขาธิการมหาจุฬาฯ ๒๕๐๗-๒๕๒๑ : พระพรหมคุณาภร (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๖ ปี วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เมื่อครั้งจาริกธรรมในอเมริกา (ภาพในอดีต)

  “ใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสังคม ” (ตอนที่ ๔) จากธรรมนิพนธ์เรื่อง “เย็นหิมะในรอยธรรม” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)

  "เย็นหิมะในรอยธรรม" : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๕๖ ฉบับธรรมบรรณาการเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ แก่พระสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร คือ พระวิจิตรธรรมมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ป.ธ.๖,น.ธ.เอก ลพ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส...
  พระมหาเทอด ญาณวชิโร ภาพในอดีต

  “ศึกษาพระธรรม ด้วยการฟังเทศน์ และอ่านหนังสือธรรมะ ” จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่-โยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๑ (ตอนที่ ๓ ) จากธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์...

  ธรรมนิพนธ์ “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน “ ศึกษาพระธรรม ด้วยการฟังเทศน์ และอ่านหนังสือธรรมะ ” จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่-โยมแม่ใหญ่...
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) จาริกธรรมในอเมริกา ภาพในอดีต

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๑๗) “จบสงครามเย็นมองเห็นจีนเด่นขึ้นมา” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  น้อมเศียรเกล้า อาจาริยบูชา ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๖ ปี วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น มอบหมายให้พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและให้โอวาท นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๗ “ครูกับศิษย์” วิถีแห่งธรรมตามรอยบาทพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  จงรักษาเกียรติภูมินี้ไว้ เป็นความภาคภูมิใจของชีวิต... โรงเรียนวัดสระเกศ มีเกียรติประวัติ เป็นโรงเรียนมัธยมแรกของประเทศ จากเกียรติประวัติ กลายเป็นเกียรติภูมิ

  TRENDING RIGHT NOW