ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ คำอธิษฐานของเจ้าชาย โดย มนสิกุล ๑/๒/๖๖

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๓.คำอธิษฐานครั้งสำคัญของ “เจ้าชาย” เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ เจ้าชาย ณ ใต้ต้นหว้า โดย มนสิกุล...
ภาพวาด "ภเขาทองในจินตนาการ" โดย มนสิกุล ๒๙.๑.๖๖

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๒. วิบากกรรม และการสร้างบารมี เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)

“ไม่ตายไม่ขอเลิกทำความดี” น้อมเศียรเกล้าอาจาริยบูชา รำลึกปณิธานพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) ๔ ปีแห่งการจากไปของพระผู้เสียสละตนเพื่อให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพราะความเป็น “ต้นแบบของพระในการสร้างคนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา” มาจากชีวิตของท่านที่อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา ตามรอยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อีกส่วนหนึ่ง ก่อเกิดปณิธานของท่านว่า “ไม่ตายไม่ขอเลิกทำความดี” นั้นมีความหมายลึกซึ้งนัก และเมื่อท่านทำความดีมาตลอดชีวิต คุณธรรมความดีในตัวท่านจึงไม่ตาย และสืบทอดมายังพุทธบุตรต่อมาจนถึงทุกวันนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มอบโล่เกียรติคุณแก่ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕
ภาพวาดประกอบ คำอธิษฐานของสุเมธดาบส โดย มนสิกุล

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๑. คำอธิษฐานของสุเมธดาบส เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๙. พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ๑๑๐. ๗ คมธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

“บันทึกการเดินทาง…”ทศชาติ ปณิธามหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนที่ ๘ “การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน… เป็นวิถีแห่งพระโพธิสัตว์...

พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ให้สัมภาษณ์ รายการบันทึกสถานการณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ ที่มาและความสำคัญของหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ "บันทึกการเดินทาง...
พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จิตฺตธมฺโม) และ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) : ภาพในอดีต ถ่ายที่หน้าองค์พระพุทธชินราชในศาลาธรรมมานุภาพ​ที่วัดรัตนานุภาพ (วัดโคกโก), ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี อีกทั้งเป็นประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น ซึ่งท่านมรณภาพจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

“ปธาน ๔ ประการ” ธรรมะสำหรับการปลุกใจให้ฝักใฝ่ในการสร้างคุณงามความดี และเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจ

น้อมเศียรเกล้ารำลึกถึงพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ (วัดโคกโก) เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และเป็นประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น ซึ่งท่านมรณภาพจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดรัตนานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๓ ค่ำ...
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๑ . สร้างพระสงฆ์ แสงสุดท้ายแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ๑๐๒. แนวคิดในความคิดของหลวงพ่อสมเด็จฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งแรก ในประเทศไทย มีผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ราชบัณฑิต จำนวนกว่า ๑,๔๐๐ ท่าน จาก ๔๖ ประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นโดยดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยได้เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก : การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งแรกในประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙

TRENDING RIGHT NOW