Home Dhamma's Daily : บันทึกธรรมวิจัย

Dhamma's Daily : บันทึกธรรมวิจัย

  พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระอรรถกิจโสภณ เลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพฯ วัดสามพระยา ที่ถูกควบคุมตัวในขณะนั้น (ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

  “วิพากษ์ แนวคิดการสละสมณเพศ มาตรา ๒๙ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ของ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กับกรณีรัฐมนตรีฯ...

  สำหรับกรณีตามมาตรา ๒๙ นี้ในประเด็นเรื่องของอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการประกันตัว เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นการลาสิกขาหรือไม่อย่างไรนั้น จากสามบทความที่ผ่านมาอาตมาได้อธิบายให้เห็นชัดแล้วว่าทั้งหลักการของพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมคือ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ พร้อมท่านเจ้าคุณอีกหลายรูปที่ต้องถูกจับถอดจีวร และไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาในขณะนั้น “ท่านมีความชอบทั้งพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองที่จะใส่จีวรได้ตามปกติวิถีของพระสงฆ์ทั่วไป เพราะก่อนเข้าเรือนจำ ระหว่างอยู่ในเรือนจำ และหลังจากได้รับการประกันตัวท่านก็มีสถานะเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยและโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่ไม่สามารถปฏิเสธได้” ซึ่งในประเด็นนี้อาตมาจะไม่อธิบายอีก แต่ก่อนท่านจะอ่านบทความนี้ อยากให้ท่านย้อนกลับไปหาอ่านสามบทความที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้ เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจในบทความนี้มากยิ่งขึ้น
  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ : ภาพวาดบนผืนผ้าใบ

  ลายเส้นสีสันพลังแห่งสันติ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

  ลายเส้นสีสันพลังแห่งสันติ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”           ข้าพเจ้าเห็นภาพวาดท่านพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส ประธานเครือข่าวพระธรรมทูตอาสาในจังหวัดนราธิวาส ในเฟซบุ๊กของท่านพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺนโท ซึ่งท่านได้เขียนเรื่องราวชีวิตของพระครูประโชติฯ กว่าสิบตอนลงในคอลัมน์ จาริกบ้านจารึกธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี จึงขอน้อมนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อรำลึกปฏิปทาของท่านอันมีกำลังจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาประดุจแสงสว่างกลางความมืด เป็นลิขิตบูชากว่าร้อยวันที่ผันผ่าน ในช่วงวันวิสาขบูชา ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช...

  TRENDING RIGHT NOW