หน้าแรก บันทึกคิดถึงแม่

บันทึกคิดถึงแม่

  “วันจตฺตสลฺโลรำลึก” ครบรอบ ๑๖ ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ และบุญกฐินสามัคคี ณ...

  “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ที่ผ่านมา...
  “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล)

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (๔)...

  วันจตฺตสลฺโลรำลึก : ครบรอบ ๑๖ ปีมรณกาล “ญาถ่านจันทร์” พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลลฺโล) ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

  บันทึกเรื่องราวแห่งความทรงจำ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองนายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ...

  บันทึกความทรงจำ : ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองนายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับญาณวชิระ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เช้าวันพระ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ) ที่พระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ...

  รู้สึกอยู่ในบุญ เมื่อพระอาจารย์แชมป์ แห่งวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมตตาส่งภาพชุดนี้มาให้แต่เช้า ตามมาด้วยคลิปสั้นๆ ของเพื่อนที่ไปร่วมพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง ตั้งแต่ ๗ โมงเช้า

  ตามรอยธรรม “พระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้” ขออุทิศแด่… พระธรรมทูตอาสาที่ล่วงลับ ด้วยความเสียสละ : (๙) จากปณิธานของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  เรียบเรียงจาก ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้” จากงานวิจัยของ พระมหาปรีชา สาเส็งและขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ ณ โอกาสนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เล่าเรื่องบุญกฐินอุทิศแด่ผู้มีพระคุณ ที่วัดบ้านนาทอง (วัดสุวรรณรังษี) จังหวัดมหาสารคาม

  ภาพงานกฐินสามัคคี วัดบ้านนาทอง (วัดสุวรรณรังษี) จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมพิธีถวายกฐินอุทิศผู้มีพระคุณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖นำคณะศรัทธาโดย ครอบครัวสังฆะพัฒน์ทอดถวาย ณ วัดสุวรรณรังษี บ้านนาทอง ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามวันที่...

  บทบาทของพระธรรมทูตอาสาในการพัฒนาสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑) พระพุทธเจ้าสอนอะไรให้กับพระธรรมทูต ๖๐ รูปแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ของ พระอาจารย์นรุตม์ชัย อภินนฺโท (สอนคง)

  กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์นรุตม์ชัย อภินนฺโท (สอนคง) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าของลิขสิทธิ์มา ณ ที่นี้ ในการเผยแผ่เป็นวิทยาทานและธรรมทาน บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก บนดอยอาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ตามรอยธรรม “พระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ “ ขออุทิศแด่… พระธรรมทูตอาสาที่ล่วงลับ ด้วยความเสียสละ : (๖) มหาเถรสมาคมจัดตั้งพระธรรมทูต ๙ สายในประเทศไทย

  ตามรอยธรรม “พระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ “ ขออุทิศแด่… พระธรรมทูตอาสาที่ล่วงลับ ด้วยความเสียสละ : (๖) มหาเถรสมาคมจัดตั้งพระธรรมทูต...

  TRENDING RIGHT NOW