Home ธรรมโอสถ-ธรรมวิจัย

ธรรมโอสถ-ธรรมวิจัย

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจากพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๓๕) บรรพ์ที่ ๗ สิ่งที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอภิสมาจาร คือ วินัยส่วนที่เป็นขนบธรรมเนียม ตอน บาตร และประวัติบาตร เขียนโดย ญาณวชิระ...

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจากพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ลูกผู้ชายต้องบวช" เขียนโดย...
  พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี

  เมื่อโควิดนำความเปลี่ยนแปลงสังคมมาให้ พระรัตนตรัยแก้ไขวิกฤตินี้อย่างไร ปุจฉา-วิสัชนากับ พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี

  "โควิดกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป" ภาพวาดโดย มนสิกุล ๔ มกรา ๒๕๖๕ คำถาม: สังคมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ จะว่า โควิดนำความเปลี่ยนแปลงมาให้ส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่ เมื่อมนุษย์ต้องห่างกัน การสื่อสารก็น้อยลง ก็อาจเกิดความหวาดระแวงกันมากขึ้น ความเมตตาต่อกันน้อยลง  ความกลัวมากขึ้น ขณะเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งครอบครัวก็ใกล้ชิดมากขึ้น ดูแลกันมากขึ้น ...

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “ เขียนโดย...
  "หลวงพ่อดำ วัดสระเกศฯ" ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๖) “ให้นิมิต คือลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๖) “ให้นิมิต คือลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ”
  ภาพวาดพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าปาริไลยกะ กับช้างและลิง ภาพวาด โดย มนสิกุล

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๖) “ตาวติงสภูมิ” โลกของเทวดาชั้นที่ ๒ : สิ่งสำคัญบนดาวดึงส์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนัั้น พิมพ์ครั้งที่ ๙ : สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน จาากธรรมนิพนธ์ เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น
  "ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศฯ คณะ ๗

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๘) “สู่ทางโพธิญาณ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ :...

  ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง "ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๘...

  TRENDING RIGHT NOW