หน้าแรก ธรรมโอสถ-ธรรมวิจัย

ธรรมโอสถ-ธรรมวิจัย

  เปิดพิกัด เที่ยวงานแห่เทียนพรรษา “เยือนอุบล เบิ่งชุมชนคนทำเทียน”

  พิกัดเที่ยวงานแห่เทียนพรรษา ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗
  องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ งาน "กาลจักร ครั้งที่ ๓๒ : เพื่อสันติภาพโลก" ( Kalachakra 2012 for World Peace) ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

  จากหัวใจ …’ทะไลลามะ’ (Dalai Lama : from the Heart) ตอนที่ ๒๐ ตะเกียงแห่งแสงจันทร์ : บันทึกความทรงจำงานภาวนา “กาลจักร...

  ลามะ เดินทางมาถวายพรแด่องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ ในงาน "กาลจักร ครั้งที่ ๓๒ : เพื่อสันติภาพโลก" ( Kalachakra 2012 for World Peace) ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ภาพถ่ายโดย...

  “พระสงฆ์หนึ่งรูป สร้างคุณูปการให้สังคมประมาณค่ามิได้”เรียนรู้ประวัติและปณิธานการบวชของ พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. กับการอุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์

  ขอให้ความดีคุ้มครองทุกท่าน พระมหาติ่ง มหิสฺสโร,ดร. เรื่องเล่า...เล่าเรื่องประวัติและปณิธานของพระเล็กๆ รูปหนึ่งที่แสงสปอร์ตไลท์ส่องไปไม่ถึง แต่ความเมตตากรุณาส่องสว่างกว้างไกลในใจของผู้คน ...พระผู้สร้างคนให้เกิดปัญญา พึ่งพาตนเองได้ ท่านมีปณิธานของการบวชตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยการสละชีวิตฆราวาสเพื่อการอุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์ จนถึงปัจจุบัน ท่านยังคงมุ่งมั่นในการสร้างบารมี บวชสามเณร ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง สงเคราะห์โรงพยาบาลและคนทุกข์ยากไม่มีวันหยุด...

  เปิด”อาคารบุญพระศาสนาพัชรานุสรณ์” โรงเรียนบ้านเทิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อการศึกษาที่มั่นคง และเพื่อความร่มเย็นในบวรพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาล

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีฉลองพระสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ในพพระบรมมหาราช วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ : ภาพถ่ายจากนิทรรศการ บริเวณสุวรรณบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  บุญใหญ่แห่งปี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง “โดมโฮมบุญสามัคคี รพ.สต.ปากน้ำ” กับ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ สืบสานปณิธานพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อนันตะ ใน ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์...

  วันนี้วันพระ ศึกษา “สังคหวัตถุ ๔ ประการ” ธรรมะเพื่อการสงเคราะห์โลก เกื้อกูลกัน ฉันพี่น้อง

  จากโครงการบรรพชาสามเณรพุทธศากยบุตร “ฮ่องธรรม ฮ่องคำอิสาน” ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พุทธสถานฮ่องธรรม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย...

  TRENDING RIGHT NOW