พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระธรรมทูต ประเทศสกอตแลนด์ ผู้เขียน

“พูดแทนคณะสงฆ์ งบอุดหนุน พศ.พระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ในสังคมปัจจุบันโลกแห่งการสื่อสารไปได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยข่าวที่สังคมให้ความสนใจตอนนี้คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร้องทุกข์ต่อคณะสงฆ์เรื่อง งบอุดหนุน พศ. ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบ มีเพียงแต่วาทกรรมผ่านทางสื่อเท่านั้น ผู้ที่ฟังข่าวควรมีสติ ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ดี เพราะการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์ ต้องอาศัยความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อเดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าผู้ทรงวางหลักพระวินัยไว้ในการปกครองสงฆ์อย่างงดงามที่ได้วางแนวทางไว้มากว่า ๒,๖๐๐ ปี           ปัจจุบันการดำเนินงาน "การคณะสงฆ์" ในประเทศไทย เป็นระบบและมีความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่งสามารถเกื้อกูลช่วยเหลือพระหนุ่มเณรน้อยที่ต้องการบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ก็ยังทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้คนได้มีร่มธรรมไว้พึ่งตนเอง อีกทั้งช่วยทำหน้าที่สงเคราะห์ผู้ยากไร้...

“พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

“พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”          กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

“สามเณรสิกขา” ของขวัญแห่งชีวิต เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เล่าถึงกิจวัตร วัตรปฏิบัติตามวิถีของวัดป่าที่สามเณรได้ประพฤติปฏิบัติ สัปดาห์นี้ท่านเล่ารายละเอียดของสามเณรสิกขา ที่ทำให้เราทราบว่า วิถีแห่งพุทธบุตรของพระพุทธเจ้านั้นต้องฝึกตนเพียงใด กว่าจะรู้จักใจตนเองอย่างแท้จริง และเมื่อรู้จักใจตนเองแล้ว นี่แหละ คือของขวัญอันแท้จริงที่พระพุทธองค์มอบให้มนุษยชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ในสังสารวัฏ ที่ยังไม่มีการศึกษาบนโลกใดจะไปถึง... หลวงตาอเนก พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์ใหญ่ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗ เน้นให้สามเณรทุกรูปต้องท่องบทสามเณรสิกขาให้ได้ และศึกษาให้เข้าใจ

“ศาสนิกสัมพันธ์” ถอดบทเรียนอันล้ำค่า “เยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

 Socially Engaged Buddhism พระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม คำนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ หากย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ พระองค์มิได้ประกาศศาสนา หากแต่พระองค์ทรงประกาศความจริง ความจริงในกายใจที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เมื่อพบก็คือสิ่งเดียวกัน อนิจจัง...
ราคาของความฝัน โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

ราคาของความฝัน โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

บทกลอนจากพระเขียน มุ่งเพียรให้เห็นธรรม บอกกล่าวความจริงอัน ...ซ่อนอยู่ในอักษรา ราคาของความฝัน พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีนบนกระดาษร้อยปอนด์ โดย หมอนไม้

เหตุเกิดเมื่อเช้านี้…

สดๆ จากสนามกีฬาในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง เมื่อเช้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ไปวิ่งนานแล้ว นานจนนำไม่ได้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ฟังดูเหมือนหลับไปนาน ก็จริงสินะ แม้ว่าลืมตา บ่อยครั้งข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าหลับอยู่ เพราะมัวแต่อยู่ในอาณาจักรของความคิด เช้านี้ หลังจากใส่บาตรพระผู้เมตตาเดินเท้าเปล่าออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม ให้เรียนรู้วิถีแห่งบุญ...
จุดเทียนวันพระ ภาพลายเส้นพู่กันโดย หมอนไม้

เมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้น…

วันนี้วันพระแรกของเดือน ๗ ข้าพเจ้าเดินไปทำบุญที่วัด สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบก็คือ การจุดเทียน แล้วก็นำดอกไม้ไปวางไว้ในแจกันที่ทางวัดจัดให้ เวลาจุดเทียนแล้ว ก็ชอบนำแสงเทียนไปจุดให้กับเทียนเล่มอื่นๆ ที่ดับลงไปก่อนหน้านี้ จะด้วยแรงลมหรืออะไรก็ตามที
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสกับความรักของแม่

เพราะความรักของแม่ จึงทำให้โลกนี้เย็นลง เพราะความรักของแม่ จึงทำให้เกิดมีสวนโมกข์ เพราะความรักของแม่ จึงทำให้คนเรารู้จักคำว่า "ยอม" ให้เป็น ใครไม่ยอมไม่เป็นไร ข้าพเจ้ายอมเอง ดังนี้...
พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก โดย พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

ย้อนอดีตรำลึกความทรงจำ จุดกำเนิดแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ยุคใหม่ ให้ทันโรคทางใจแก้ไขทุกข์ของผู้คนให้ทันท่วงที... พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙            การก้าวไปข้างหน้าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอล มีความจำเป็นมากที่พระสงฆ์จะต้องมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ของสื่อออนไลน์เพื่อเป็นน้ำดีแทรกไว้ในสื่อร้อนๆ ที่กำลังพาคนหลงไปกระแสของอารมณ์จนทำให้ขาดสติ การสื่อสารอย่างมีสติ จะช่วยลดการเบียดเบียนกันอันจะเกิดจากอารมณ์เป็นส่วนใหญ่
ขอขอบคุณ ภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖

เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

กระบวนกานสอนเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่น่าเรียนรูู้ ผ่านการบวชเรียน...และกลับไปต่อยอดที่บ้าน... เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ วันก่อนจบโครงการได้ฟังคณะพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่อยู่ดูแลสามเณรประจำกุฏิได้พูดสะท้อนถึงสามเณรทั้ง ๑๒ รูป...

TRENDING RIGHT NOW