ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

พลิกฟื้น “บวร” ในสังคมพหุวัฒนธรรม ก้าวไปด้วยกัน สันติสุข โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

ถ้าเราคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นสมบัติของทุกคน ถ้าเรารักสมบัติของเราก็ต้องสนใจดูแล เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเราทุกคนชาวไทย ถ้าเรารักก็ต้องร่วมกันปกป้องรักษา เพราะทุกอย่างล้วนเป็นสมบัติของเราชาวไทยที่จะต้องรักษาและปกป้องในฐานะผู้สืบทอดต่อไป” เว้นวรรค ท่องเที่ยวระหว่างทางไป “เล ดาลัก” ตัดสลับกลับมาที่การถอดบทเรียนโครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม”  ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กันต่อ ในระหว่างการเดินทางครั้งนั้น ทำให้ระลึกถึงคำกล่าวของพระเดชพระคุณพระพิศาลสิกขกิจ...
“ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

“ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดในชีวิตประจำวัน กับ กิจกรรมทุกอย่างที่เจอแรงกระทบ ด้วยความเข้าใจในความเหมือนและความต่าง ที่ไม่อาจมารวมกันได้ ทำอย่างไรที่จะแปรเปลี่ยนความรู้สึกผิดที่ขาดสติ ไปสู่ปัญญา... กับ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

ดำเนินชีวิตตามรอย “ทศพิธราชธรรม” วันเฉลิมพระชนพรรษา… จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๑๐) โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ประเทศไทย ประกอบไปด้วย ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์สำคัญยิ่งต่อสังคมไทย ดังที่อาตมาได้กล่าวไปในจาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๖ “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ ที่ผ่านมาว่า   “สถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์มาตลอด”

“อธิษฐานธรรม” ตั้งใจอะไรดีในพรรษานี้ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

แม้ว่าจะเข้าพรรษามาได้สองสัปดาห์กว่าๆ แล้ว หากทว่า ยังไม่สายเกินไปที่จะทำอะไรดีๆ เป็นของขวัญให้กับตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต ของขวัญนี้ในทางธรรม อาจไม่ใช่การซื้อโน่นนี่นั่นให้ตนเอง แต่เป็นการใคร่ครวญดูว่า เรานั้นบกพร่องตรงไหน และอยากจะเติมเต็มให้กับตนเองในส่วนใด ที่จะทำให้จิตใจมั่นคงขึ้น กับการเอาชนะกิเลสสักตัว ที่มันมีอิทธิพลมาตลอดชีวิตของเรา พระมหาประสิทธิ์. ญาณปฺปทีโป มีเทคนิกและกำลังใจการต่อสู้กับกิเลสจากพระพุทธเจ้ามาฝาก
ขอขอบคุณภาพจาก อาศรมบ้านดอกแดง จ.เชียงใหม่

“ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ … “ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ” อิ่มกาย อิ่มใจ ณ อาศรมบ้านดอกแดง โดย...

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ อาศรมบ้านดอกแดง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ครั้งหนึ่งในชีวิต “ชวนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” ทำความดีด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ถวายในหลวงตลอดไป

เนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา... พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะมาถึงนี้ กรมประชาสัมพันธ์ https://phralan.in.th/ แจ้งข่าวดีมายังประชาชนทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔...

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๖ “บทบาทพระพี่เลี้ยง”

ขอขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กาารบวช เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตคนๆ หนึ่ง เพราะเป็นหนทางอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ฺทรงค้นพบว่า หนทางนี้ มีธุลีน้อย สามารถดำเนินชีวิตขัดเกลาตนไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้

รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๘ “ก้าวข้ามความกลัว”

ความเดิมจากตอนที่แล้ว ... หลังจากที่สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม อาสาไปเป็นเณรอุปัฏฐากพระอาจารย์มหามังกรใน ปญฺญาวโร วัดร้างกลางป่าใหญ่ บ้านปากน้ำ บุ่งสะพัง จ.อุบลราชธานี เพื่อฝึกกรรมฐานกับพระป่า  ในตอน “ความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษ”  ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น เล่าให้ฟังถึงความเพียรของเณรน้อยที่ในวัยสิบสองสิบสามปี ท่านต้องอยู่ป่าเพียงลำพังเป็นอย่างไร ในช่วงที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่ โดยมีวัตรปฏิบัติพระธรรมวินัยตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างซื่อสัตย์ และการฝึกตนในแบบฉบับของพระป่าอย่างเต็มกำลัง จนกระทั่งก้าวข้ามความกลัวไปได้ ...

“เข้าพรรษา”…คุณค่าและปริศนาธรรม “เทศกาลแห่งการศึกษาเชิงลึก ” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศบ้านเรานั้นอบอวนไปด้วยการทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งเป็นช่วงเวลาอันงดงามที่ได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ถวายสิ่งอันจำเป็นแก่พระสงฆ์เพื่อที่จะดำรงสมณธรรมในช่วงเข้าพรรษา มีคนถามผู้เขียนว่าจะถวายอะไรดี เพราะถวายเทียนก็มีไฟฟ้าแล้วสมัยนี้ ซึ่งก็จริงอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละ แต่อยากจะขยายความเพิ่มแง่มุมอีกสักหน่อยว่า ในสังคมไทยนั้นบ่อยครั้งสิ่งที่ส่งต่อให้กับเรานั้นมันเป็นปริศนาธรรม ซึ่งเราอาจจะต้องตีความหรือกระตุ้นให้ตนเองต้องคิด หรือไตร่ตรองและพยายามมองให้เห็นทั้งเชิงลึกและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้น เช่น การถวายเทียนพรรษา เทียนเป็นเครื่องมือในการให้แสงสว่าง ในคติพุทธศาสนานั้นเน้นให้เป็นการจุดเทียนให้เกิดแสงสว่างภายใน คือ ปัญญา
สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม

รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๗ เณรน้อยในป่าใหญ่ ฝึกกรรมฐานกับพระป่า “ความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษ”

วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันแห่งการตื่นรู้ของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากได้ฟังพระพุทธองค์แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยทางสายกลางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ผู้คอยอุปัฏฐากเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาอย่างเอกอุเป็นเวลาถึง ๖ ปี จนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏอย่างแท้จริง ... ทำให้ผู้เขียนรำลึกถึงคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ว่า ทุกขสัจนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจนี้...

TRENDING RIGHT NOW