"คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม" สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พุทธศักราช ๒๕๖๐

กว่าจะมาเป็นคัมภีร์พระวิทยากรที่มีชีวิต “หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” ตอนที่ ๑ “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก”

เนื่องด้วย วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามร่วมกับ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร จัดโครงการ บริการวิชาการถวายความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยงสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ คือ ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของทุกปี คณะสงฆ์จะมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน...
พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ขณะสอนนิสิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยปรับตัวก่อนล่มสลาย โดย กิตติเมธี

สถานการณ์ไข้หวัดโควิด-๑๙ มาแรงจนทำให้อิตาลีปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่น ไม่เพียงเท่านั้น ในทุกระบบทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะหยุดนิ่งอย่างอึดอัด เพราะเมื่อไม่มีสภาพคล่อง ทุกอย่างก็ถูกกดดันไปโดยปริยาย การศึกษาก็เช่นกัน ... มหาวิทยาลัยปรับตัวก่อนล่มสลาย กิตติเมธี กล่าวเป็นข่าวและกระแสอย่างต่อเนื่องเรื่อง เรื่องมหาวิทยาลัยในอเมริกาปิดตัวไปแล้วกว่า ๕๐๐ แห่งจากทั้งหมด ๔,๕๐๐ แห่ง ทำให้เกิดการคาดเดาไปว่าในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า...
ขอขอบคุณ ภาพจาก CD วันพระราชทานเพลิง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“มองอนาคตพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ผ่านสายตาหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ตอนที่ ๑ “พระพุทธศาสนาคือลมหายใจแห่งแผ่นดิน” จากธรรมนิพนธ์เรื่อง “เย็นหิมะในรอยธรรม”

ขอถวายความเคารพบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ด้วยเศียรเกล้า เนื่องในวันครบรอบ ๖ ปีน้อมรำลึก " ๙ มีนาคม" วันสลายสรีรสังขาร จึงขออาราธนาธรรมนิพนธ์ "เย็นหิมะในรอยธรรม" มานำเสนอเป็นธรรมบรรณาการ

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๑๐) ค้นไปค้นมา คอมมิวนิสต์หาย หาไม่เห็น : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

เนื่องด้วยวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบ ๖ ปี วันพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงขออาราธนาธรรมนิพนธ์ เรื่อง มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มาเป็นธรรมบรรณาการ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
ธัมเมกขสถูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี สถานที่ซึ่งพระอัณญาโกญธัญญาะ ดวงตาเห็นธรรม ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

วันนี้วันพระ ศึกษาความเป็นมาพระพุทธมนต์ “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร” พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ขออาราธนา พระพุทธมนต์บท "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ พอพระองค์แสดงธรรมจบลง พระโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรม อันปราศจากธุลี และเปล่งอุทานว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา” พระพุทธองค์ได้ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่า บัดนี้ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วเป็นองค์แรกในพระพุทธรัตนะของพระองค์ จึงทรงเปล่งพระวาจาว่า “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ” แต่นั้นมาคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นชื่งของท่าน
ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง "ไตรภูมิ" จากหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศฯ

“เมื่อโลกถูกความมืดบอดครอบงำ แสงสว่างแห่งธรรมคือทางออก” เรียนพระธรรมจากพระไตรปิฎก จาก “อวิชชาสูตร”

ขอบพระคุณภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง "ไตรภูมิ" ในศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จากแนวความคิดของพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙.ดร. ...
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ,พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

กว่าจะเป็นสารคดีชุด “ปกาเกอะญอ นักบุญแห่งขุนเขา” (ตอนที่ ๔) บวชป่า เยือนผาแดงใต้ โดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส

จากหนังสือ "อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๐ “ก้าวข้ามความทุกข์ด้วยความเพียร”

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น "เพราะความเพียร เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เป็นพละ เป็นกำลังที่สำคัญ ในการที่จะนำพาเราก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ...   องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้บำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้า จึงสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ยังคงสอนใจอยู่เสมอ จึงขอนำบทความที่ท่านเมตตาเขียนให้ในนสพ.คมชัดลึก...
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) มอบไตรจีวร สำหรับนาคเตรียมบวช "นวกะโพธิ รุ่นที่ ๗" ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๔ ) “การจัดเตรียมอัฐบริขาร และเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่” โดย ญาณวชิระ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี...
พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) และ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ในขณะนั้น พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) อาจาริยบูชา ณ เจดีย์พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกความทรงจำ “ไก่ป่านำรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อชา สุภทฺโท” ปฏิบัติบูชา สุขญาโณภิกขุ (หลวงพ่อพระพรหมสิทธิในขณะนั้น )

"ไก่ป่านำรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อชา สุภทฺโท" จากคอลัมน์ บันทึกธรรมวิจัย (หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ ขอขอบคุณ ภาพจาก วัดหนองป่าพง และสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

TRENDING RIGHT NOW