พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เตรียมบรรพชาและอุปสมบทให้กับพระนวกะโพธิรุ่นที่ ๗ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สาธารณอินเดีย ร่วมกับ สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๖) ความเข้าใจ เรื่อง “สงฆ์” ผู้ทำหน้าที่ในการบวชให้กุลบุตร และ คุณสมบัติเกี่ยวกับการบวช โดย ญาณวชิระ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...

“การให้อภัย แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง” โดย พระมหาสรายุทธ โรจนญาโณ จากโครงการพระนักเขียน “หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” ตอนที่ ๒ สร้างพระนักเขียน เขียนโลกให้ถึงธรรม

การให้อภัย  แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง โดย พระมหาสรายุทธ โรจนญาโณ จากคอลัมน์ "เขียนโลกทะลุธรรม" หน้าธรรมวิจัย นสพ. คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขอขอบคุณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เมื่อ โรหิตัสสะ ถามพระพุทธเจ้าว่า “ที่สุดแห่งโลกที่มนุษย์จะไปถึงมีไหมและจะต้องทำอย่างไร ” พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า…

จากแนวความคิดของ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

“มองอนาคตพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ผ่านสายตาหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ตอนที่ ๒ “อีกร้อยปีเมืองไทยจะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้ ? ” จากธรรมนิพนธ์เรื่อง “เย็นหิมะในรอยธรรม”

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อาจาริยบูชา "๙ มีนาคม” วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก ด้วยเศียรเกล้า
จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๕) พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๕) “ถ้าชีวิตมีโอกาสเลือกได้” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ในโครงการ "พระนักเขียน" จัดโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ หลังจากพระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ผ่านโครงการ “พระนักเขียน” ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งชาติ​...
พระพิมลธรรม ได้กลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ดังเดิม หลังต่อสู้กับความอยุติธรรม เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๑ ปี) ขอขอบคุณ ภาพจากอินเทอร์เน็ต

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๑๑) “พระไทยไปจีน ได้พบประธานเหมา กลับเข้าเมืองไทย ได้ไปอยู่สันติบาล” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

อาจาริยบูชา ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๖ ปี วันสลายสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พระเถระผู้สร้างคุณูปการทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก มหาจุฬาฯ...
กุฏิหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในคณะ ๕ ซึ่งมีเพียงเตียงไม้เล็กๆ ติดหน้าต่างบานหนึ่ง หันศรีษะไปทางภูเขาทอง

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๑ “ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ …ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้...

“ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้ ก็เจริญได้ฯ” ธูปเทียนแพถวายเป็นอุปัชฌายบูชา เพื่อน้อมรำลึก “๙ มีนาคม” วันสลายสรีรสังขารหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภาวะความเป็นภิกษุ แก่ สานุศิษย์สืบมาฯ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตรโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่น ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๕) การจัดเตรียมเครื่องสักการบูชา ไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ และ การขอขมาบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพนับถือ โดย ญาณวชิระ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน

“วิบากกรรม หวย ๓๐ ล้าน” บันทึกเขียนธรรมให้ถึงโลก โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

จากโครงการสร้างพระนักเขียน โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเขียนบทความอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา "วิบากกรรม หวย ๓๐ ล้าน"

TRENDING RIGHT NOW