เวสาลี หรือ ไวศาลี (อังกฤษ: Vaishali) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ที่มีปกครองแคว้นวัชชีด้วยระบอบคณาธิปไตยแห่งแรก ๆ ของโลก (บ้างก็ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย) เมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่มั่นแห่งสำคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น : ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

เมื่อเกิดโรคระบาดในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไร…กำเนิดพระพุทธมนต์ และ “รัตนสูตร” พระสูตรขจัดภัยพิบัติ จากหนังสือ “พุทธานุภาพ” อานุภาพของพระพุทธองค์ โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

หนังสือ “พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์ : เรียนรู้พุทธธรรมจากพระพุทธมนต์เพื่อชีวิตที่ดีงาม” เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน ปีพ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อเกิดโรคระบาดในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไร…กำเนิดพระพุทธมนต์ และ "รัตนสูตร" พระสูตรขจัดภัยพิบัติ จากหนังสือ "พุทธานุภาพ" อานุภาพของพระพุทธองค์ โดย พระราชกิจจาภรณ์...
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, พร้อมด้วยพระศรีคุณาภรณ์ พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ขณะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ในขณะนั้น (ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ)

บทความพิเศษ ตอนที่ ๓ “การใช้ดุลยพินิจให้สละสมณเพศ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ขอให้ท่านย้อนกลับไปอ่านสองตอนที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้ท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น และความตั้งใจที่อาตมาเขียนบทความนี้คืออยากเห็นสังคมได้มาร่วมกันถอดบทเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ กรณีอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ พร้อมท่านเจ้าคุณอีกสามสี่รูปที่ต้องถูกจับถอดจีวรโดยไม่ได้มีเจตนาหรือกล่าวคำลาสิกขาตามมาตรานี้ "การลาสิกขาตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕" โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม คอลัมน์ หมายเหตุพระไตรสรณคมน์ หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒...
การปฏิบัติศาสนกิจนำสามเณรบิณฑบาตและให้พรญาติโยม เช้าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ก่อนเกิดเหตุ ๑ ชั่วโมง) ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักสงฆ์เขาพระครู จังหวัดชลบุรี

ในโลกนี้มีอะไร ที่เราแลกได้ด้วยชีวิต? : พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

พระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร และ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ในโลกนี้มีอะไร ที่เราแลกได้ด้วยชีวิต?  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระอรรถกิจโสภณ เลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพฯ วัดสามพระยา ที่ถูกควบคุมตัวในขณะนั้น (ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

บทความพิเศษ ตอนที่ ๕ “วิพากษ์ แนวคิดการสละสมณเพศ มาตรา ๒๙ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ของ พ.ต.ท. พงศ์พร...

สำหรับกรณีตามมาตรา ๒๙ นี้ในประเด็นเรื่องของอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการประกันตัว เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นการลาสิกขาหรือไม่อย่างไรนั้น จากสามบทความที่ผ่านมาอาตมาได้อธิบายให้เห็นชัดแล้วว่าทั้งหลักการของพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมคือ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ พร้อมท่านเจ้าคุณอีกหลายรูปที่ต้องถูกจับถอดจีวร และไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาในขณะนั้น “ท่านมีความชอบทั้งพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองที่จะใส่จีวรได้ตามปกติวิถีของพระสงฆ์ทั่วไป เพราะก่อนเข้าเรือนจำ ระหว่างอยู่ในเรือนจำ และหลังจากได้รับการประกันตัวท่านก็มีสถานะเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยและโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่ไม่สามารถปฏิเสธได้” ซึ่งในประเด็นนี้อาตมาจะไม่อธิบายอีก แต่ก่อนท่านจะอ่านบทความนี้ อยากให้ท่านย้อนกลับไปหาอ่านสามบทความที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้ เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจในบทความนี้มากยิ่งขึ้น
(ขอขอบคุณภาพจากเนชั่น ) พระราชอุปเสณาภรณ์ (สังคม ญาณวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, เลขานุการ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, กรรมการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ถูกควบคุมตัวในขณะนั้น)

บทความพิเศษ ตอนที่ ๖ “จิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ” และวิเคราะห์ฎีกา ๖๗๘๒/๒๕๔๓ กรณีลาสิกขาต่อหน้าพระพุทธรูป พร้อมเสนอการแก้ไขปัญหา ม. ๒๙ พรบ คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ โดย...

ก่อนจะอ่านบทความนี้อยากขอให้ย้อนกลับไปอ่าน ๔ ตอนที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้ เพราะจะทำให้อ่านบทความนี้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาตมาได้เขียนบทความต่อเนื่องมาเป็นตอนที่ ๕ แล้ว ได้กล่าวถึงประเด็นมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อได้รับการประกันตัว ยังมีความชอบด้วยพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมืองที่จะใส่จีวรได้ตามปกติเสมือนพระสงฆ์ทั่วไป เพราะยังมีสถานะเป็นพระภิกษุสมบูรณ์ทุกประการดังที่ได้กล่าวใน ๔ ตอนที่ผ่านมา จิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ และวิเคราะห์ฎีกา ๖๗๘๒/๒๕๔๓ กรณีลาสิกขาต่อหน้าพระพุทธรูป
ขอขอบคุณ ภาพจาก คมชัดลึก

บทความพิเศษตอนที่ ๑๖ “ถอดบทเรียนนางจิญจมาณวิกา ที่ต้องการโค่นล้มพระพุทธเจ้า สู่วาทกรรมเงินทอนวัดในสังคมไทยปัจจุบัน” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ขอขอบคุณ ภาพจาก คมชัดลึก บทความพิเศษตอนที่ ๑๖ "ถอดบทเรียนนางจิญจมาณวิกา ที่ต้องการโค่นล้มพระพุทธเจ้า สู่วาทกรรมเงินทอนวัดในสังคมไทยปัจจุบัน" โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ขอขอบคุณ...
ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่

อานิสงส์แห่งบารมีธรรม …คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คณะศิษย์วัดป่าหนองไผ่ แสดงกตเวทิตา และรำลึกในเมตตาบารมีธรรม เนื่องในวาระครบรอบ ๓ ปี แห่งการละขันธ์ ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง โดยมีท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่เป็นประธานในพิธี ครบรอบ...
ขอขอบคุณภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต

บทความพิเศษ ตอนที่ ๘ “อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานพุทธฯ กับกรณีการดำเนินคดีเงินทอนวัด” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

บทความพิเศษ ตอนที่ ๘ "อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานพุทธฯ กับกรณีการดำเนินคดีเงินทอนวัด" โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ครั้งหนึ่งเกิดกรณีพิพาทระหว่างนายทาสกับทาส และมีท่านผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนี้คือ วิลเลียม เมอร์รีย์ เอิร์ล ได้ขึ้นผลการตัดสินด้วยภาษิตกฎหมายที่ว่า "จงประสาทความยุติธรรม แม้ฟ้าจะถล่มก็ตามที"  และคำตัดสินนี้ส่งผลสะเทือนไปทั่วอังกฤษ จนนำไปสู่การเกิดสงครามปลดปล่อยทาส...
สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม

รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๗ เณรน้อยในป่าใหญ่ ฝึกกรรมฐานกับพระป่า “ความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษ”

วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันแห่งการตื่นรู้ของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากได้ฟังพระพุทธองค์แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยทางสายกลางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ผู้คอยอุปัฏฐากเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาอย่างเอกอุเป็นเวลาถึง ๖ ปี จนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏอย่างแท้จริง ... ทำให้ผู้เขียนรำลึกถึงคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ว่า ทุกขสัจนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจนี้...
พระอาจารย์นุกูล ธีรวโร เจ้าอาวาสวัดภาวนาคย็องจู ประเทศเกาหลีใต้

“เพื่อความสงบสุขของชีวิต” พระสงฆ์นานาชาติ กับบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ (จบ) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

“สร้างสันติให้ปรากฏในใจ” พระสงฆ์นานาชาติ กับบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ (๑) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท “เพื่อความสงบสุขของชีวิต” พระสงฆ์นานาชาติ กับบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ (จบ) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

TRENDING RIGHT NOW