Home Resources

Resources

  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา จ.นราธิวาส : ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย ศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา จากเพาะช่าง

  พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  จากการถอดบทเรียน “ โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสาห้าจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับชาวบ้านในจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พรุ่งนี้ยังจะมีไหม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. พรุ่งนี้ยังจะมีไหม
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๓๘ “ความดี ความงาม และความจริง จักดำรงอยู่ตลอดไป”

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น การที่เราได้เกิดในประเทศไทย ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และมีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนและอัครศาสนูปถัมภก อีกทั้งได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนับเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต การมีครูบาอาจารย์จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะพาดำเนินให้เราฝึกฝนและเติบโตทางจิต ทางวิญญาณ เพื่อเป็นผู้ที่พึ่งตน พึ่งธรรมในตนได้ในที่สุด จักได้เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า คำสอนของครูบาอาจารย์จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพากเพียรฝึกตนขัดเกลากิเลสในตนให้ก้าวผ่านข้อจำกัดของตนเองทีละข้อๆ เพื่อไปสู่อิสรภาพทางใจอย่างแท้จริง รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย โดย สมพร เทพสิทธา

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย โดย สมพร เทพสิทธา ดังนั้น การกล่าวหาพระและจับพระไปขังคุกโดยมิได้ให้คณะสงฆ์ดูแลและไต่สวนจึงไม่ใช่วิถีประชาธิปไตย และไม่เป็นธรรม ดังนั้น พระเถระทั้ง ๗ รูป ยังคงเป็นพระอยู่ตามพระธรรมวินัย
  ราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช

  ราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช

  เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบ ๓ ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ...พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเศียรเกล้า ขอเล่าเรื่องแห่งความงดงาม "พระราชาแห่งแผ่นดิน" จากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียน (โครงการพระนักเขียน๒๕๖๐) เรื่อง “การเขียนบทความทั่วไป” โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์   วันที่...

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๑๔) วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม กับ การเสียสละชีวิตของพระวิทยากร เพื่อปกป้องลูกศิษย์ สู่เส้นทางน้ำตานองหน้าบัลลังก์ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

            ช่วงนี้ที่สกอตแลนด์ก็ถือว่ากำลังเข้าสู่หน้าหนาว บางวันมีทั้ง ลม ฝน และความเย็น ซึ่งถือว่าเป็นปกติของที่นี่ จาริกธรรมสกอตแลนด์เดินทางมาถึงตอนที่ ๑๔ แต่ที่อาตมาบันทึกเหตุการณ์ที่พบเจอ และมุมมองที่น่าสนใจในสกอตแลนด์ ๔๐- ๕๐ เรื่องแล้ว ก็จะพยายามนำเสนอให้ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ไปด้วยกันในคอลัมน์นี้ จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๔ วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม กับ การเสียสละชีวิตของพระวิทยากร เพื่อปกป้องลูกศิษย์ สู่เส้นทางน้ำตานองหน้าบัลลังก์
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วิธีคิดใหม่ให้จิตตื่น… : พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา เราจะต้องพลัดพรากจากคนรักของรักทั้งสิ้น” พระพุทธองค์ตรัสไว้จริงแท้และแน่นอน วิธีคิดใหม่ให้จิตตื่น... โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เราจึงต้องให้หมั่นฝึกคิดและพิจารณาเป็นประจำ เป็นการฝึกใจให้พร้อมเจอทุกสภาพการพลัดพราก ไม่ว่าจะเป็นการจากแบบชั่วคราวหรือตลอดไป ไม่ใช่ว่าจะหายเศร้าในทันที แต่ใจจะแกร่งพอที่จะก้าวไปไม่ให้ต้องทนทุกข์จนเกินไป และจะใช้เวลาไม่นานที่จะปล่อยวาง...

  “ไม่มีใครไร้คุณค่า ถ้าเรายังคงรักกัน” : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  การทำงานของพระธรรมทูตอาสา เราทำงานกันตามปณิธานพระพุทธองค์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก” ... "ไม่มีใครไร้คุณค่า ถ้าเรายังคงรักกัน" โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี...
  ขอขอบคุณภาพจากไทยรัฐ

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๙ “สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รับงบอุดหนุนจากสำนักงานพุทธฯ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๙ “สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รับงบอุดหนุนจากสำนักงานพุทธฯ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๓๗) : คารวาลัย “พระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร” ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา “พระวิทยากรกระบวนธรรม” ผู้สละชีวิตเพื่อรักษาสามเณรน้อย

  “การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ คือการยกหัวใจให้เป็นโพธิสัตว์ เป็นการสละลมหายใจของท่าน เพื่อต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนา ดังโอวาทธรรมที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศฯ มอบให้ไว้ว่า เราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้” เราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้” โอวาทธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศฯ...

  จากข้อหา “เงินทอนวัด” อันอึกทึกครึกโครม กลายเป็นเพียง “เงินผิดวัตถุประสงค์” จากเงินผิดวัตถุประสงค์ กลายเป็นเพียง “ไม่มีสิทธ์ได้รับเงิน” ชวนสังคมถอดบทเรียน ที่มาของคดีเงินทอนวัด กับ ความเป็นจริง เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจที่มาของคดีเงินทอนวัด ที่ไม่มี...

  จากข้อหา “เงินทอนวัด” อันอึกทึกครึกโครม กลายเป็นเพียง “เงินผิดวัตถุประสงค์” จากเงินผิดวัตถุประสงค์ กลายเป็นเพียง “ไม่มีสิทธ์ได้รับเงิน” ชวนสังคมถอดบทเรียน ที่มาของคดีเงินทอนวัด กับ ความเป็นจริง เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจที่มาของคดีเงินทอนวัด ที่ไม่มี "เงินทอนวัด"

  TRENDING RIGHT NOW