Home Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

    พระพุทธรูป ณ หอพระพุทธสิงห์ จ.ชลบุรี Photo by Manasikul.com

    ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

    Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Question  : การเรียกร้องสิทธิพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นธรรมหรือไม่คะ และจะเรียกร้องอย่างไร หมายความว่า คุณค่าของงานกับมูลค่าน่าจะไปด้วยกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

    TRENDING RIGHT NOW