Home เขียนธรรมสื่อถึงโลก

เขียนธรรมสื่อถึงโลก

  ราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช

  ราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช

  เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบ ๓ ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ...พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเศียรเกล้า ขอเล่าเรื่องแห่งความงดงาม "พระราชาแห่งแผ่นดิน" จากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียน (โครงการพระนักเขียน๒๕๖๐) เรื่อง “การเขียนบทความทั่วไป” โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์   วันที่...
  พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระธรรมทูต ประเทศสกอตแลนด์ ผู้เขียน

  “พูดแทนคณะสงฆ์ งบอุดหนุน พศ.พระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ในสังคมปัจจุบันโลกแห่งการสื่อสารไปได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยข่าวที่สังคมให้ความสนใจตอนนี้คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร้องทุกข์ต่อคณะสงฆ์เรื่อง งบอุดหนุน พศ. ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบ มีเพียงแต่วาทกรรมผ่านทางสื่อเท่านั้น ผู้ที่ฟังข่าวควรมีสติ ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ดี เพราะการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์ ต้องอาศัยความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อเดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าผู้ทรงวางหลักพระวินัยไว้ในการปกครองสงฆ์อย่างงดงามที่ได้วางแนวทางไว้มากว่า ๒,๖๐๐ ปี           ปัจจุบันการดำเนินงาน "การคณะสงฆ์" ในประเทศไทย เป็นระบบและมีความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่งสามารถเกื้อกูลช่วยเหลือพระหนุ่มเณรน้อยที่ต้องการบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ก็ยังทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้คนได้มีร่มธรรมไว้พึ่งตนเอง อีกทั้งช่วยทำหน้าที่สงเคราะห์ผู้ยากไร้...
  Scott Monument เป็นอนุสาวรีย์สีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับนักเขียนชื่อดังชาวสกอต Sir Walter Scott

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๓ “มนต์เสน่ห์ การศึกษา และเทวทูต ณ ดินแดนสกอตแลนด์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนนี้เป็นตอนแรกที่อาตมาจะเริ่มพูดถึงสกอตแลนด์ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่ง ๑๒ ตอนที่ผ่านมา อาตมาได้กล่าวถึงเฉพาะต้นเหตุแห่งการมาจาริกธรรมในสกอตแลนด์ ตลอดถึงสิ่งที่พบเจอสองข้างทางระหว่างเดินทาง และมาถึงสกอตแลนด์ พร้อมทั้งการปฏิบัติศาสนกิจของอาตมาบางส่วนเมื่อมาถึงที่นี่ จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๓ “เทวทูต ณ ดินแดนสกอตแลนด์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ดำเนินชีวิตตามรอย “ทศพิธราชธรรม” วันเฉลิมพระชนพรรษา… จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๑๐) โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ประเทศไทย ประกอบไปด้วย ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์สำคัญยิ่งต่อสังคมไทย ดังที่อาตมาได้กล่าวไปในจาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๖ “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ ที่ผ่านมาว่า   “สถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์มาตลอด”
  พระมหาเรวัตร ปภาสปญฺโญ รับปริญญาโทจาก จากมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University ประเทศสกอตแลนด์

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๗ “ปริญญาทางโลกและปริญญาทางธรรม” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  "อาตมาเชื่อว่า... ถ้าหากเราสามารถศึกษาปริญญาทางโลกและปริญญาทางธรรมควบคู่ไปด้วย ข่าวตามหน้า Social Network ในสังคมโลกปัจจุบัน เช่น ฆาตกรรม ข่มขืนกระทำชำเรา ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ยาเสพติด หรือข่าวอาชญากรรมอันสะเทือนใจอื่นๆ อีกมากมาย จะลดน้อยลงแน่นอน"

  “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนดวงใจของคนไทยทั้งชาติ... พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม มีเล่าเรื่องอันแสนประทับใจเกี่ยวกับการเทิดไท้องค์ราชัน ราชินีที่สกอตแลนด์มาฝาก จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖ “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน...
  คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก

  ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

  ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” ...เปิดหูฟังอย่างตั้งใจ ฟังหูไว้หูในทุกทุกเรื่อง อย่าหุนหันโกรธง่ายกลายขัดเคือง ฟังเนืองเนือง ฟังด้วยดีมีปัญญา

  TRENDING RIGHT NOW